Rozsądny budżet

 

Na ostatniej w 2014 r. grudniowej sesji Rady Gminy w Stryszowie radni uchwalili budżet na rok 2015. Po uprzednim omówieniu projektu - wszyscy radni na wszystkich komisjach stałych zaakceptowali przygotowany przez wójta gminy budżet na rok 2015. Tym większe było zaskoczenie złożeniem 22 grudnia, tuż przed rozpoczęciem sesji, wniosku o znaczne zmiany w budżecie - z zastrzeżeniem, że jeżeli nie zostaną one dokonane, to wynik  głosowania będzie niekorzystny. Po długich dyskusjach i emocjonalnych wystąpieniach radni uchwalili budżet stosunkiem głosów 10:5.

Jak w większości gmin największe wydatki budżetowe związane są z oświatą. Przekazywane samorządom subwencje oświatowe  nie zabezpieczają kosztów prowadzenia placówek oświatowych. Średnio rocznie dopłacane jest z budżetu około 2,5 mln złotych na ten cel. Tak znaczne wydatki związane są z mniejszą liczbą uczniów w szkołach, wysokimi stopniami awansu zawodowego nauczycieli (59% dyplomowanych, 23 % mianowanych) oraz prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych, świetlic szkolnych, a także opłacaniem dodatkowych godzin języka obcego.

Znacznym obciążeniem dla budżetu gminy jest spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów, które wynoszą w roku 2014 łącznie 1,926.606 zł. Obejmują one pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, zaciągniętej na budowę kanalizacji i wodociągu w Łękawicy i w Stryszowie (Bugaj Stryszowski), spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE oraz spłaty zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne. Poziom dochodów gminy ma bezpośrednie przełożenie na poziom wydatków budżetowych i możliwości inwestowania w roku 2015 oraz w latach następnych. Pojawiający się na terenie gminy inwestorzy strategiczni poprzez planowane inwestycje powinni wpływać na wzrost dochodów podatkowych. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba powinien przyśpieszyć ten proces. Cieszyć może systematyczne obniżanie spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, co otwiera nam drogę do aplikowania o środki unijne przy nowym programowaniu unijnym. W roku 2015 liczę na środki finansowe z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Na modernizację drogi Łękawica – Zagórze i połączenie jej z planowanym do realizacji nowym odcinkiem drogi na terenie Gminy Mucharz – Brańkówka – Gołębiówka.  Poza budżetem gminy dostępne są również skromne środki powiatu wadowickiego na zadania w drogownictwie i na chodniki przy drogach powiatowych - mówi Jan Wacławski wójt Gminy Stryszów

Planowane dochody – 21.736.500 PLN

Planowane wydatki – 20.331.362 PLN

Nadwyżka budżetowa – 1.405.139 PLN

Wydatki w działach:

- transport i łączność - 3.200.000 PLN

- oświata i wychowanie – 8.328.600 PLN

- pomoc społeczna - 2.791.800 PLN

- administracja publiczna – 2.155.000

- gospodarka komunalna – 1.120.000

- kultura i ochrona dziedzictwa – 460.000 PLN

- wydatki majątkowe – 4.281.370 PLN