ROZWÓJ GMINY – podsumowanie i perspektywy

 

Gmina Stryszów staje się coraz bardziej atrakcyjnym terenem dla turystów. Niewielkie odległości od królewskiego miasta Krakowa, aglomeracji śląskich, ośrodków kultu religijnego i pielgrzymkowego-Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, linia kolejowa z Krakowa dla Zakopanego, regularne kursy busiarzy do Krakowa oraz powstanie nowego traktu drogowego Stryszów-Zembrzyce–Sucha Beskidzka, pozwolą na szybkie dotarcie do Nas. Już w 2015 roku może być przekazany do użytkowania zbiornik wodny Świnna Poręba, o funkcji rekreacyjnej, ochrony przed powodzią a także rekreacyjnej z możliwością korzystania ze sportów wodnych. Dlatego też staramy się budować markę turystyczną przyciągającą przyjezdnych. W 2012 roku na bazie wyremontowanego budynku starej poczty, powstało Gminne Centrum Informacji Turystycznej i Galeria Produktu Lokalnego. Mieszkańcy Gościńca 4 Żywiołów mogą przekazywać do sprzedaży swoje rękodzieła, często o znacznej wartości artystycznej. W galerii nie ma typowych gadżetów, pamiątek jakie spotykamy na kramach i w punktach handlowych znanych kurortów, miejscowości letniskowych. Przy Informacji Turystycznej funkcjonuje wypożyczalnia rowerów, z której korzystają miejscowi i przyjezdni, którzy na dwóch kółkach mogą podziwiać uroki i smaki stryszowskiej ziemi. W sierpniu otwarto trzy certyfikowane trasy Nordic Walking, do tego dochodzą szlaki turystyczne, muzeum bez murów – Ekomuzeum Stryszów, Szlak Przydrożnej Modlitwy, będący częściowo Szlakiem Modlitwy Księdza Twardowskiego. Podczas organizowanych przez wójta gminy i GOK imprez kulturalnych prezentujemy ciekawą ofertę artystyczną i sportowo-rekreacyjną.

Inwestor budowy zbiornika Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie przyczynił się do dynamicznego rozwoju gminy. Jednak nie podaje na tacy inwestycji i pieniędzy. O wszystko trzeba było ostro walczyć, wypracować określone decyzje i pozyskać środki. A było tego wiele. Między innymi można wymienić: dofinansowanie budowy systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, rozbudowę szkół w Łękawicy i Dąbrówce, budowę wielu dróg, w tym Stryszów-Zembrzyce, Stryszów-Rdzawki-Dąbrówka, w Dąbrówce – na Grodzisko, Ostałową, Dąbrowską i Zagórską, na Pagórek, Łękawica – Podgaje, Pawlikówka – Zimna Woda i wiele innych. W trakcie realizacji jest odtworzenie dworu. W przyszłym roku prowadzone będą bardzo kosztowne prace związane ze stabilizacją osuwisk Wajdówka – Dąbrówka Role, droga Dąbrówka – Durówka. Gmina, w oparciu
o środki inwestora w wysokości 3 mln zł, gmina będzie realizować przebiegającą w trudnym terenie drogę Łękawica-Zagórze. Pozostaje jeszcze nierozwiązany problem osuwisk
w Dąbrówce - Ostałowa Dąbrowska i Ostałowa Zagórska. Za merytoryczną, kompetentną współpracę z Dyrekcją RZGW gorąco dziękuję i licząc na więcej.

Atrakcyjność terenu wzrośnie po przekazaniu do użytkowania zbiornika wodnego „Świnna Poręba” , w Krainie Jeziora Mucharskiego. Perspektywy godziwego życia mieszkańców wspólnoty samorządowej Gminy Stryszów są realne w najbliższych latach. Związane są one ze zbiornikiem wodnym Świnna Poręba i rozwojem turystyki. Instrumenty i mechanizmy systematycznie wdrażane przez samorząd gminy, związane z poprawą infrastruktury technicznej, zrównoważonym rozwojem, realizacją strategii i rozwoju gminy, koncepcją zagospodarowania turystycznej i ekorozwoju, w oparciu o dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze i potencjał ludzki, stwarzają ku temu warunki.

Najważniejszym wyzwaniem na nową kadencję jest zagospodarowanie obrzeży zbiornika wodnego w pięknym, malowniczym miejscu, jakim jest Grodzisko w Dąbrówce. Dotychczasowe starania zaowocowały opracowaniem koncepcji architektoniczno-przestrzennej i przyznaniem przez Zarząd Województwa Małopolskiego środków finansowych na sporządzenie dokumentacji projektowych. W perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020, zagospodarowanie Centrum Rekreacji, Kultury i Sportu znajduje się w Wykazie Indykatywnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z możliwością dofinansowania do 85% jego wartości. Kolejnym krokiem jest wygaszenie trwałego zarządu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie dla atrakcyjnych działek Skarbu Państwa, o powierzchni 3.4798 ha, położonych w Dąbrówce. Będzie to miejsce, w którym mieszkańcy i turyści będą mieli swobodny dostęp do wody i możliwość korzystania z rekreacji oraz sportów wodnych.

Od wielu lat moim priorytetem było lobbowanie i działania związane ze zbiornikiem wodnym Świnna Poręba. Dzięki staraniom, negocjacjom z Ministerstwem Środowiska, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, udało się pozyskać duże środki w poprzednich latach na infrastrukturę techniczną od Inwestora budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba. W ukończeniu tej inwestycji widzę ogromną szansę na dynamiczny rozwój gminy, przedsiębiorczość, wzrost dochodów, miejsc pracy. Wierzę, że dzięki pozyskaniu środków unijnych w latach następnych będzie można kontynuować i realizować inwestycje związane z gospodarką wodno- ściekową , oświatowe, sportowe i w różnych, innych dziedzinach.

Liczę na aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców Gminy Stryszów, liczę na to, że będą chcieli tutaj żyć i mieszkać ludzie młodzi, mając możliwość pracy. Zaś osobom starszym samorząd powinien stwarzać warunki do zagospodarowania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań, co częściowo jest już czynione m.in. przez GOK w Klubie Seniora. Ogromne znaczenie przy zarządzaniu i właściwym funkcjonowaniu samorządu mają relacje pomiędzy włodarzem gminy a Radą, sołtysami, wspólnotą lokalną. Układało się to różnie. Jeżeli posiada się stabilną większość, to można tworzyć wspólne dzieła, zaspakajać zbiorowe potrzeby mieszkańców i tak było, czasami przy różnicy zdań. Osobiście jestem zwolennikiem zasady „ZGODA BUDUJE-NIEZGODA RUJNUJE”. Dlatego tak ważne jest wzajemne zaufanie, współpraca, współdziałanie i dialog, pozwalające na rozwiązywanie problemów. Minione lata zarządzania gminą to określone dzieła i czyny, a nie puste słowa i obietnice.

Jan Wacławski