FINANSOWY UMIAR I TROSKA

Rada Gminy w Stryszowie na czerwcowej sesji udzieliła wójtowi gminy absolutorium za wykonanie budżetu za 2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy badała wcześniej Komisja Rewizyjna i po jego analizie wystąpiła z wnioskiem o udzielnie wójtowi Janowi Wacławskiemu absolutorium. Wcześniej dwie Komisje Stałe Rady Gminy: Spraw Społecznych i Rozwoju oraz Komisja Budżetu, dokonały oceny realizacji zadań za rok ubiegły.
Pozytywna opinie wydał również Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości 18 153 198, 51 zł, tj. 100, 87%.      
Wydatki budżetu wykonano w wysokości 17 300 916,92 zł tj. 99,44%
w stosunku do planu rocznego.

Najważniejszym zadaniem gminy są starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżetowych. Cieszyć może stan aktualnego zadłużenia Gminy Stryszów z tytułu zaciągnięcia kredytów bankowych i pożyczek, który wynosił na koniec roku 37,79%, zgodnie z określonymi przepisami ustawy o finansach publicznych. Pomimo wykonania kilku inwestycji z wykorzystaniem dotacji unijnych i krajowych, uzyskanych w wyniku konkursów i  dobrych projektów - pozostaje pewien niedosyt. Wynika on z faktu ograniczenia możliwości aplikowaniu o środki unijne ze względu na konieczności zabezpieczenia udziału własnego gminy i ponoszonych kosztów podatku VAT. Wprowadzona strategia rozwoju gminy, związana z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przekwalifikowanie gruntów powinna w przyszłości wpłynąć na wzrost dochodów. Życzyć wypadałoby sobie, aby Mieszkańcy naszej gminy byli bardziej otwarci na zbywanie gruntów potencjalnym strategicznym inwestorom, tak jak ma to miejsce np. w gminie Zator.

Jan Wacławski