Rozważny budżet na 2014 r.

Rozważny budżet na 2014 r.

Mieliśmy tłuste lata  2004 – 2010, czego dowodem było III miejsce w Polsce w Rankingu Inwestycyjnym Tygodnika Samorządowego Wspólnota w kategorii gmin wiejskich. Ranking oceniał  zakres wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Efektem było wykonanie wielu zadań, w tym: kilometry sieci kanalizacyjnych wraz z budową oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowe, poprawa bazy oświatowej oraz sportowej, remonty i modernizacja dróg. Teraz mamy lata chude. Wierzę jednak, że w trakcie realizacji tegorocznego budżetu będziemy mogli dokonywać korzystnych zmian, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Wpłynąć na to mogą transakcje przy sprzedaży mienia komunalnego oraz pozyskiwanie  środków unijnych i krajowych. Niewątpliwie wartość majątku gminy w 2014 roku wzrośnie ze względu na „wywalczone” przez nas inwestycje w ramach budżetu zbiornika wodnego „ Świnna Poręba”, będą to: droga Dąbrówka – Durówka, odtworzony zabytkowy dwór z Dąbrówki, ewentualnie modernizacja drogi Łękawica – Zagórze, po których wykonaniu przekaże naszej  gminie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – mówi wójt gminy Jan Wacławski.      

Projekt budżetu wraz z autopoprawkami na 2014 r. opracowany przez Wójta Gminy Stryszów Jana Wacławskiego został 19 grudnia 2013 r jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy

Dochody budżetu – 19.024.606,63 zł

Wydatki budżetu – 16.955.864,84 zł

Nadwyżka budżetowa – 2.068.774,79 zł  - Przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

 

Subwencja ogólna w tym:

·       część wyrównawcza subwencji ogólnej       2.860.481 zł

·       część oświatowa subwencji ogólnej            5.839.651 zł

·       część równoważąca subwencji ogólnej        40. 292  zł

 

Największe wydatki pochłonie utrzymanie oświaty – 7.928.000 zł, na pomoc społeczną przeznaczono 2.860.245 zł. Szeroko zakrojone inwestycje rozpoczęte w w pierwszej dekadzie XXI wieku spowodowały konieczność zaciągnięcia zobowiązań kredytowych i pożyczek. Dla gminy obciążenia z tego tytułu - w roku bieżącym w kwocie 2.068.774 zł. - w naturalny sposób ograniczają możliwości realizacji kolejnych zadań infrastrukturalnych w 2014 r. Zdaniem - zarówno radnych jak i skarbnika gminy Marii Studnickiej - plan wydatków na przyszły rok jest ostrożny i powinien ustrzec gminne finanse od kryzysu. A przyszłość od 2016 roku - w perspektywie otwarcia zbiornika wodnego Świnna Poręba - zapowiada się już lepiej, gdyż spłata zobowiązań będzie dużo mniejsza, a dochody własne powinny rosnąć, szczególnie poprzez podatki od inwestorów realizujących inwestycje w zakresie usług turystycznych.