Bezpieczne ogrzewanie pomieszczeń.

Komunikat o ogrzewaniuSkrót 1: W związku z trwającym sezonem grzewczym oraz dużą liczą pożarów budynków mieszkalnych strażacy apelują o bezpieczne ogrzewanie pomieszczeń.

Skrót 2: W związku z trwającym sezonem grzewczym strażacy radzą jak bezpiecznie ogrzewać pomieszczenia – szczegóły telegazeta.

Skrót 3: Strażacy przestrzegają przed nieostrożnym obchodzeniem się z otwartym ogniem i urządzeniami grzewczymi oraz przypominają o kontroli przewodów kominowych.

Skrót 4: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Strażacy apelują o bezpieczne ogrzewanie pomieszczeń.

Sugerowany okres publikacji: Od 1 października do końca marca, przy uwzględnieniu temperatury.

Sugerowany Status RSO Alarm: Wysoki – na początku okresu grzewczego, w momencie występowania znacznych ujemnych temperatur, w momencie wzrostu liczby pożarów budynków mieszkalnych, średni – w pozostałym okresie.

Sugerowana częstotliwość: Przy poziomie wysoki – co drugi dzień, poziom średni –  co najmniej raz w tygodniu.

Treść:

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

 

Pamiętaj!

- stosuj w budynku sprawdzone, dopuszczone do użytku na naszym rynku urządzenia i systemy grzewcze,

- nie składuj materiałów palnych (opału, makulatury, palnych śmieci, szmat) obok pieca i innych urządzeń grzewczych,

- nie przechowuj materiałów palnych oraz nie stosuj wykonanych z materiałów palnych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C,

- nie użytkuj elektrycznych urządzeń ogrzewczych i gazowych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym,

- przed użyciem nowego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi i stosuj się do ujętych w niej zaleceń prawidłowej eksploatacji,

- nie używaj uszkodzonych urządzeń grzewczych oraz w sposób niezgodny z instrukcją obsługi. Naprawę powierz wykwalifikowanemu serwisowi,

- nie pozostawiaj urządzeń grzewczych bez nadzoru osoby dorosłej, jeżeli urządzenie nie jest przewidziane do samodzielnej pracy,

- nie rozpalaj piecyków, kominków z zastosowaniem materiałów niebezpiecznych pożarowo, cieczy łatwopalnych,

- stosuj do urządzenia grzewczego paliwo przewidziane dla niego w instrukcji, posiadające odpowiednią wartość opałową i konsystencję. Stosowanie niewłaściwego paliwa może uszkodzić piec, doprowadzić do rozszczelnienia przewodów spalinowych, może je zatkać a w konsekwencji nawet do pożaru, wybuchu czy zaczadzenia,

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),

  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,

  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.

  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Czujki dymu to prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem. Dlatego też strażacy apelują, aby wyposażać mieszkania w czujki CO oraz dymu.