Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Stryszów z dnia 23 maja 2019 r. W sprawie: ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z roku 2019 poz. 506). W związku z utrzymywaniem się wysokiego stanu wody w rzekach na terenie Gminy Stryszów,

zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 23.05.2019 od godz. 900 ogłaszam na terenie gminy stan pogotowia przeciwpowodziowego.

§ 2

W związku z ogłoszeniem pogotowia przeciwpowodziowego polecam:

1)      uruchomić procedury wynikające z Operacyjnego Planu Ochrony przed Powodzią Gminy Stryszów,

2)     monitorować stan wód w rzekach na terenie Gminy,

3)     dokonać przeglądu sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych,

4)     nawiązać współpracę ze służbami, strażami, jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie przygotowania na wystąpienie zagrożenia powodziowego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Wójta Sekretarz Gminy

mgr.inż Wacław Radoń