ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 maja 2018 r. (Nr poz. Rej. 7/18 w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 29 maja 2018 r.
(Nr poz. Rej. 7/18
w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8, pkt 8b, pkt 8c oraz ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.1)) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej- afrykańskiego pomoru świń uznaje się teren wchodzący w skład obwodów łowieckich wyznaczonych uchwałą nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego, uchwałą nr XXVII/447/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały NrVIII/92/07 z dnia 28 maja 2007 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego , uchwałą nr XVII/276/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały NrVIII/92/07 z dnia 28 maja 2007 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego , uchwałą nr XXXV/557/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały NrVIII/92/07 z dnia 28 maja 2007 roku Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego , o nr: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 176, 179, 182, 183, 185, 188, 190, zawierających się w granicach administracyjnych województwa małopolskiego, za wyłączeniem rezerwatów przyrody.
1) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r., poz. 50 oraz poz. 650
2) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2017 r., poz. 976 oraz poz. 1566 DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 30 maja 2018 r.
Poz. 3942
§ 2. 1. Na obszarze zagrożonym chorobą, o którym mowa w § 1 nakazuje się w terminie do 31marca 2019 roku dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich wykonanie odstrzału sanitarnego wolno żyjących dzików na warunkach określonych w ust. 2.
2. Szczegółową ilość dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego w poszczególnych obwodach łowieckich, wysokość kosztów związanych z realizacją tego nakazu oraz wymaganą dokumentację potwierdzającą dokonanie odstrzału sanitarnego określi umowa zawarta pomiędzy właściwym miejscowo powiatowym lekarzem weterynarii a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego.
§ 3. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze wskazanym w § 1 niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, każdego przypadku padnięcia dzika lub podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.
§ 4. Pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego tusze dzików winny zostać przeznaczone do utylizacji bądź produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 6. Uchyla się w całości Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 16listopada2017roku (Nrpoz. Rej. 29/17) w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego grodzkiego orazziemskiego, limanowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego (Dz.U. Woj. Małopol. z 2017 r. poz.7442).
Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik
Dziennik Urzedowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 3942