WYJAŚNIENIA DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro NAZWA ZADANIA: „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY STRYSZÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I

Na stronie BIP Urzędu Gminy w Stryszowie ukazały się wyjaśnienia do :

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

NAZWA ZADANIA:
„UBEZPIECZENIE majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”
POBIERZ ZAŁĄCZNIK WYJAŚNIENIA 1- PDF

POBIERZ ZAŁĄCZNIK WYJAŚNIENIA 2- PDF


 

Na stronie BIP Urzędu Gminy w Stryszowie ukazały się wyjaśnienia do :

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

NAZWA ZADANIA:
„UBEZPIECZENIE majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”
POBIERZ ZAŁĄCZNIK - PDF


 

Na stronie BIP Urzędu Gminy w Stryszowie ukazało się :

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia
o wartości poniżej 30 000 euro

NAZWA ZADANIA:
„UBEZPIECZENIE majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”
WIĘCEJ NA BIP - LINK

DO POBRANIA - Pełna treść zapytania ofertowego z załącznikami - PDF

                        Załącznik nr 1e do SIWZ - xls

 

Wyjaśnienia dot. postępowania „Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie” realizowanego w ramach Projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie” og

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów opublikowano wyjaśnienia dot. przetargu :
Ogłoszenie nr 541087-N-2018 z dnia 2018-04-06 r.
Gmina Stryszów: Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie realizowana w ramach Projektu
pn. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu,
Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie


POBIERZ PLIK WYJAŚNIENIA DOCX LUB WEJDZ NA STRONĘ BIP - LINK

Wójt Gminy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zbiórkę, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest

Stryszów, dnia 29.01.2018r.

IiR.6233.3.2018

ZAWIADOMIENIE


o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zbiórkę, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest Wójt Gminy Stryszów zawiadamia, że wybrano najkorzystniejszą ofertę w zapytaniu ofertowym na realizację usługi pn.: ,,Zbiórka, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest”.
Wybrano ofertę firmy :

Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR”
mgr inż. Radosław Rokosz
os. 1000-Lecia 35/16
31-610 Kraków
Cena brutto za 1 Mg wybranej oferty wynosi 298,08 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 8/100 )

DO POBRANIA TREŚĆ ZAWIADOMIENIA - PDF

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryszów.

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na  usługę: „Opracowanie dokumentacji  projektowych budowy sieci napowietrznych oświetlenia ulicznego

na terenie Gminy Stryszów dla następujących zadań :

 1. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Urzędu Gminy w Stryszowie
  do Dworu Senator w Zakrzowie”,
 2. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od obiektu LKS Chełm
  do Pławnego na Wielkim Polu w Stryszowie”,
 3. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy
  do obiektu Oczyszczalni w Stryszowie”,
 4. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy do Bacy
  w Dąbrówce ”.

 

Stryszów, dnia 22.12.2017r.

Wójt Gminy Stryszów

(-) Jan Wacławski

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na sporządzenie map do celów projektowych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryszów.

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na  usługę : „Sporządzenie map do celów projektowych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowych budowy sieci napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryszów dla następujących zadań :

 1. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Urzędu Gminy w Stryszowie
  do Dworu Senator w Zakrzowie”,
 2. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od obiektu LKS Chełm
  do Pławnego na Wielkim Polu w Stryszowie”,
 3. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy
  do obiektu Oczyszczalni w Stryszowie”,
 4. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy do Bacy
  w Dąbrówce ”.

 

Stryszów, dnia 22.12.2017r.

Wójt Gminy Stryszów

(-) Jan Wacławski

 

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: Obsługę bankową budżetu Gminy Stryszów i jednostek organizacyjnych Gminy Stryszów

Stryszów, dnia 06.11.2017 r.

Wykonawcy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: Obsługę bankową budżetu Gminy Stryszów i jednostek organizacyjnych Gminy Stryszów

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na:

Obsługę bankową budżetu Gminy Stryszów i jednostek organizacyjnych Gminy Stryszów

Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zgodnie z art. 4 pkt 8, z uwagi na wartość szacunkową zamówienia poniżej 30 000 Euro.

Pełna treść zapytania ofertowego - docx

Załącznik nr 1 - Oferta - doc

Załącznik nr 2 - istotne postanowienia umowy - docx