INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Budowa placów zabaw w miejscowościach Stronie i Zakrzów

Data ogłoszenia: 2020-02-25
Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w dniu 25 lutego 2020 roku dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 505302-N-2020 z dnia 2020-02-07 r. na realizację zadania pn.: udowa placów zabaw w miejscowościach Stronie i Zakrzów w ramach inwestycji pn. „Zabawa pod chmurką” - stworzenie miejsc integracji i zabawy dla mieszkańców Gminy Stryszów poprzez budowę ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Stronie i Zakrzów”. 

Szczegóły informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania na wykonanie zadania pn. Budowa placów zabaw w miejscowościach Stronie i Zakrzów w ramach inwestycji pn. „Zabawa pod chmurką”

Data: 2020-02-21 

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do zapoznania się z odpowiedziami na złożone pytania dotyczące postępowania na wykonanie zadania pn. Budowa placów zabaw w miejscowościach Stronie i Zakrzów w ramach inwestycji pn. „Zabawa pod chmurką” - stworzenie miejsc integracji i zabawy dla mieszkańców Gminy Stryszów poprzez budowę ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Stronie i Zakrzów”  - szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na odbiór materiałów zawierających azbest

Wójt Gminy Stryszów informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę w zapytaniu cenowym na zadanie pn. „Zbiórka, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stryszów”. Wybrano ofertę firmy: Radosław Rokosz FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA „RAGAR” 31-610 Kraków, ul. Tysiąclecia 35/16.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Zaproszenie do wyceny usług na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla nauczycieli

Logotypy Funduszy Europejskich

Wykonawcy usług szkoleniowych

W związku z realizacją projektu „Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów” współfinansowanego w ramach podziałania 10.1.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020, Wójt Gminy Stryszów zaprasza do wyceny usługi na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń  oraz kursów dla nauczycieli  w przedmiotowym projekcie.

Szczegóły  w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz o unieważnieniu postępowania dotyczącego zwierząt

Wójt Gminy Stryszów informuje, że dokonano rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na wykonanie usług pn.:

Zadanie nr 1 „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na terenie Gminy Stryszów”.

Zadanie nr 2 „Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym”.

Zadanie nr 3 „Odbiór, transport i unieszkodliwianie sztuk padłych zwierząt z terenu Gminy Stryszów”.

Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe

Gmina Stryszów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi:

  1. Zadanie nr 1 „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym na terenie Gminy Stryszów”.
  2. Zadanie nr 2 „Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym”.
  3. Zadanie nr 3 „Odbiór, transport i unieszkodliwianie sztuk padłych zwierząt z terenu Gminy Stryszów”.

Szczegóły zapytania ofertowego w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - na wykonanieremontów dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej Pzp informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 617067-N-2019 z dnia 30.10.2019 r. na wykonanie remontów dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym:

  • Zadanie nr 1: Remont drogi gminnej Leśnica „Madejówka” nr 470358K w miejscowości Leśnica w km: 0+000 - 0+248
  • Zadanie nr 2: Remont drogi gminnej Stronie „Za Górą” nr 470858K w miejscowości Stronie w km: 0+000 - 0+400

dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych.

Szczegóły z otwarcia ofert w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert na remont dróg gminnych

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w dniu 14 listopada 2019 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 617067-N-2019 na wykonanieremontów dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym: 
Zadanie nr 1: Remont drogi gminnej Leśnica „Madejówka” nr 470358Kw miejscowości Leśnica w km: 0+000 - 0+248
Zadanie nr 2: Remont drogi gminnej Stronie „Za Górą” nr 470858K w miejscowości Stronie w km: 0+000 - 0+400 

Szczegóły z otwarcia ofert w Biuletynie Informacji Publicznej