Wynik przetargu: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł. na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu gminy, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”

IiR.  271.6.2015                                                                     Stryszów, dnia 16.09.2015r.
Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Stryszów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na : „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł. na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu gminy, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na prace geodezyjne

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na prace geodezyjne  – czynności ustalenia przebiegu granic i opracowania dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości składającej się z działki nr 4692/10 z działkami przyległymi (tj. działkami nr 4844, 4692/11, 4692/7, 4692/8, 4692/9, działki nr 4692/12 z działkami przyległymi (tj. działkami nr 4692/11, 4845, 4692/14, 4692/13, 4692/4, 4692/7), działki nr 4692/13 z działkami przyległymi (tj. działkami nr 4692/14, 4692/2, 4692/5, 4692/4), nieruchomość położona w miejscowości Stryszów gmina Stryszów.

Czytaj więcej...