WÓJT GMINY STRYSZÓW OGŁASZA PIERWSZY USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerach ewidencyjnych 159/168, 159/169, 159/170, 159/171 położone w miejscowości Łękawica gmina Stryszów.

WÓJT GMINY STRYSZÓW
OGŁASZA
PIERWSZY USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG
na sprzedaż nieruchomości gruntowej

                Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: działki gruntowe o numerach ewidencyjnych 159/168, 159/169, 159/170, 159/171 położone w miejscowości Łękawica gmina Stryszów.
Przetarg odbędzie się dnia 30 września o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Stryszów (34-146 Stryszów 149), Sala Sesyjna.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Leśnica oraz części przysiółków w sołectwie Stronie".

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. :  "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Leśnica oraz części przysiółków w sołectwie Stronie".

Stryszów, dnia 24.05.2016r.


Wójt Gminy Stryszów
(-) Jan Wacławski

 

Czytaj więcej...

Wynik przetargu: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł. na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu gminy, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”

IiR.  271.6.2015                                                                     Stryszów, dnia 16.09.2015r.
Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Stryszów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na : „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł. na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu gminy, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na prace geodezyjne

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na prace geodezyjne  – czynności ustalenia przebiegu granic i opracowania dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości składającej się z działki nr 4692/10 z działkami przyległymi (tj. działkami nr 4844, 4692/11, 4692/7, 4692/8, 4692/9, działki nr 4692/12 z działkami przyległymi (tj. działkami nr 4692/11, 4845, 4692/14, 4692/13, 4692/4, 4692/7), działki nr 4692/13 z działkami przyległymi (tj. działkami nr 4692/14, 4692/2, 4692/5, 4692/4), nieruchomość położona w miejscowości Stryszów gmina Stryszów.

Czytaj więcej...