Wyjaśnienia dot. postępowania „Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie” realizowanego w ramach Projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu, Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie” og

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów opublikowano wyjaśnienia dot. przetargu :
Ogłoszenie nr 541087-N-2018 z dnia 2018-04-06 r.
Gmina Stryszów: Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Zdrowia w Stryszowie realizowana w ramach Projektu
pn. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Stroniu,
Gimnazjum w Zakrzowie oraz Ośrodka Zdrowia w Stryszowie


POBIERZ PLIK WYJAŚNIENIA DOCX LUB WEJDZ NA STRONĘ BIP - LINK

Wójt Gminy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zbiórkę, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest

Stryszów, dnia 29.01.2018r.

IiR.6233.3.2018

ZAWIADOMIENIE


o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zbiórkę, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest Wójt Gminy Stryszów zawiadamia, że wybrano najkorzystniejszą ofertę w zapytaniu ofertowym na realizację usługi pn.: ,,Zbiórka, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest”.
Wybrano ofertę firmy :

Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR”
mgr inż. Radosław Rokosz
os. 1000-Lecia 35/16
31-610 Kraków
Cena brutto za 1 Mg wybranej oferty wynosi 298,08 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 8/100 )

DO POBRANIA TREŚĆ ZAWIADOMIENIA - PDF

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryszów.

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na  usługę: „Opracowanie dokumentacji  projektowych budowy sieci napowietrznych oświetlenia ulicznego

na terenie Gminy Stryszów dla następujących zadań :

 1. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Urzędu Gminy w Stryszowie
  do Dworu Senator w Zakrzowie”,
 2. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od obiektu LKS Chełm
  do Pławnego na Wielkim Polu w Stryszowie”,
 3. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy
  do obiektu Oczyszczalni w Stryszowie”,
 4. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy do Bacy
  w Dąbrówce ”.

 

Stryszów, dnia 22.12.2017r.

Wójt Gminy Stryszów

(-) Jan Wacławski

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na sporządzenie map do celów projektowych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryszów.

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na  usługę : „Sporządzenie map do celów projektowych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowych budowy sieci napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryszów dla następujących zadań :

 1. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Urzędu Gminy w Stryszowie
  do Dworu Senator w Zakrzowie”,
 2. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od obiektu LKS Chełm
  do Pławnego na Wielkim Polu w Stryszowie”,
 3. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy
  do obiektu Oczyszczalni w Stryszowie”,
 4. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy do Bacy
  w Dąbrówce ”.

 

Stryszów, dnia 22.12.2017r.

Wójt Gminy Stryszów

(-) Jan Wacławski

 

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: Obsługę bankową budżetu Gminy Stryszów i jednostek organizacyjnych Gminy Stryszów

Stryszów, dnia 06.11.2017 r.

Wykonawcy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: Obsługę bankową budżetu Gminy Stryszów i jednostek organizacyjnych Gminy Stryszów

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na:

Obsługę bankową budżetu Gminy Stryszów i jednostek organizacyjnych Gminy Stryszów

Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zgodnie z art. 4 pkt 8, z uwagi na wartość szacunkową zamówienia poniżej 30 000 Euro.

Pełna treść zapytania ofertowego - docx

Załącznik nr 1 - Oferta - doc

Załącznik nr 2 - istotne postanowienia umowy - docx

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Stryszów, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1579) informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na:
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.000,00 zł oraz na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu gminy, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę Wykonawcy:
Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Jagiellońska 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Cena oferty: 120 227,55 zł (słownie: sto dwadzieścia tysiecy dwieście dwadzieścia siedem złotych 55/100).

Pełna treść informacji - PDF.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym na budowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego dla przysiółka ,,Pańskie” w Zakrzowie”

Wójt Gminy Stryszów zawiadamia, że wybrano najkorzystniejsza ofertę W zapytaniu  ofertowym na realizację zadania pn: „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego dla przysiółka ,,Pańskie” w Zakrzowie”.
Wybrano ofertę firmy:


INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Jan Potoczny
34-210 Zembrzyce; Tarnawa Dolna 147


Cena brutto wybranej oferty wynosi 56.045,07 zł. (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy
czterdzieści pięć złotych 07/ 100 )

Pełna treść zawiadomienie - PDF - POBIERZ

Zapytanie ofertowe oświetlenie uliczne Zakrzów Pańskie Wykonawcy 18.07.2017

Zapytanie ofertowe
na
„Budowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego dla przysiółka
„Pańskie” w Zakrzowie”. 

 Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty elektroinstalacyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego dla przysiółka „Pańskie” w Zakrzowie”.

Stryszów, dnia 18.07.2017r.

Pełna treść zapytania ofertowego PDF.

DO POBRANIA:

1. Wzór formularza ofertowego oświetlenie uliczne Zakrzów Pańskie.

2. Przedmiar robót Oświetlenie uliczne Zakrzów Pańskie.

3. Projekt budowlany Oświetlenie uliczne Zakrzów Pańskie.

3.1 Projekt budowlany - rysunki i zestawienie materiałów - Oświetlenie uliczne Zakrzów Pańskie

4. STWiOR oświetlenie uliczne Zakrzów Pańskie