WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierz- chnia nieru -
chomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

(BRUTTO)**

Informacja
o przeznaczeniu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości ***

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Działka nr 5772/11 położona w miejscowości Łękawica gm. Stryszów,objęta księgą wieczystą nr
KR1W/00047844/9 prowadzoną przez

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,0954 ha

Nieruchomość gruntowa w Stryszowie, kształt zbliżony do prostokąta, teren o lekkim nachyleniu północnym, na skraj kompleksu leśnego, przy drodze powiatowej relacji Stryszów – Zembrzyce, około 2 km od centrum Stryszowa. Uzbrojenie: dostęp do drogi publicznej, w odległości ok. 150 m przebiega sieć kanalizacyjna i linia energetyczna NN. W odległości około 3 km zlokalizowany jest zbiornik wodny Jezioro Mucharskie
z funkcją rekreacyjną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
o symbolu „MM79” oraz linie rozgraniczające tereny dróg publicznych.
Obecnie niezagospodarowana.

46 161,00 PLN

sprzedaż w trybie przetargu

07 czerwca 2019 r.

 

Działka nr 5772/12 położona w miejscowości Łękawica gm. Stryszów, objęta księgą wieczystą nr
KR1W/00047844/9 prowadzoną przez

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,0818 ha

Nieruchomość gruntowa w Stryszowie, kształt zbliżony do prostokąta, teren o lekkim nachyleniu północnym, na skraj kompleksu leśnego, przy drodze powiatowej relacji Stryszów – Zembrzyce, około 2 km od centrum Stryszowa. Uzbrojenie: dostęp do drogi publicznej, w odległości ok. 150 m przebiega sieć kanalizacyjna i linia energetyczna NN. Przez działkę przebiega gazociąg średnioprężny Ø 110 mm. W odległości około 3 km zlokalizowany jest zbiornik wodny Jezioro Mucharskie z funkcją rekreacyjną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

częściowo (około 88%) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
o symbolu „MM79”, pozostała część zalesienia o symbolu „ZLz”. Obecnie niezagospodarowana.

40 961,00 PLN

sprzedaż w trybie przetargu

07 czerwca 2019 r.

 

Działka nr 5772/13 położona w miejscowości Łękawica gm. Stryszów, objęta księgą wieczystą nr
KR1W/00047844/9

prowadzoną przez

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,0803 ha

Nieruchomość gruntowa w Stryszowie, kształt zbliżony do prostokąta, teren o lekkim nachyleniu północnym, na skraj kompleksu leśnego, przy drodze powiatowej relacji Stryszów – Zembrzyce, około 2 km od centrum Stryszowa. Uzbrojenie: dostęp do drogi publicznej, w odległości ok. 150 m przebiega sieć kanalizacyjna i linia energetyczna NN. Przez działkę przebiega gazociąg średnioprężny Ø 110 mm.W odległości około 3 km zlokalizowany jest zbiornik wodny Jezioro Mucharskie z funkcją rekreacyjną.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
o symbolu „MM79”.
Obecnie niezagospodarowana.

43 230,00 PLN

sprzedaż w trybie przetargu

07 czerwca 2019 r.

 

Działka nr 5772/14 położona w miejscowości Łękawica gm. Stryszów, objęta księgą wieczystą nr
KR1W/00047844/9 prowadzoną przez

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,1594 ha

Nieruchomość gruntowa w Stryszowie, kształt trójkątny, teren o lekkim nachyleniu północnym, na skraj kompleksu leśnego, przy drodze powiatowej relacji Stryszów – Zembrzyce, około 2 km od centrum Stryszowa. Uzbrojenie: dostęp do drogi publicznej, w odległości ok. 150 m przebiega sieć kanalizacyjna i linia energetyczna NN. Przez działkę przebiega gazociąg średnioprężny Ø 110 mm. W odległości około 3 km zlokalizowany jest zbiornik wodny Jezioro Mucharskie z funkcją rekreacyjną.

.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

częściowo (około 70%) uprawy polowe
i ogrodnicze z zabudową zagrodową o symbolu „R”, pozostała część zalesienia
o symbolu „ZLz”.
Obecnie niezagospodarowana.

29 152,00 PLN

sprzedaż w trybie przetargu

07 czerwca 2019 r.

 

Działka nr 5772/15* położona w miejscowości Łękawica gm. Stryszów, objęta księgą wieczystą nr
KR1W/00047844/9 prowadzoną przez

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,0345 ha

Nieruchomość gruntowa w Stryszowie, stanowiąca drogę wewnętrzną dojazdową do działek nr: 5772/12, 5772/13, 5772/14.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa
o symbolu „MM79” oraz linie rozgraniczające tereny dróg publicznych.

14 110,00 PLN

sprzedaż w trybie przetargu

07 czerwca 2019 r.

* Działka nr 5772/15 stanowi drogę wewnętrzną dojazdową do działek nr 5772/12, 5772/13, 5772/14 (WLICZONA W CENĘ NIERUCHOMOŚCI).

** Cena zawiera podarek VAT (23%) od części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową.

*** Termin ten przysługuje osobom, spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z późniejszymi zmianami).

 

Stryszów, dn. 24.04.2019 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden
z następujących warunków:

  1)   przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

  2)   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaż

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierz- chnia nierucho - mości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

w PLN

(BRUTTO)*

Informacja 
o przeznaczeniu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości **

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Działka nr 6282/2 położona w miejscowości Stryszów gm. Stryszów,
objęta księgą wieczystą nr
KR1W/00089429/0 prowadzoną przez

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego 
w Wadowicach

0,0368 ha

 

Nieruchomość gruntowa 
w kształcie wydłużonego wielokąta, pochylona na południe, położona 
w okolicy centrum wsi.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod

tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej o symbolu „MM48”.

14 421,75

sprzedaż w trybie bezprzetargowym

07 czerwca 2019 r.

* Cena zawiera podarek VAT (23%) od części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową.

** Termin ten przysługuje osobom, spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami).

 

Stryszów, dn. 24.04.2019 roku

Wójt Gminy Stryszów
Szymon Duman

 

Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem 
art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1)   przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek 
o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

  2)   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.