Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Stryszów, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1579) informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na:
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.000,00 zł oraz na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu gminy, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę Wykonawcy:
Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Jagiellońska 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Cena oferty: 120 227,55 zł (słownie: sto dwadzieścia tysiecy dwieście dwadzieścia siedem złotych 55/100).

Pełna treść informacji - PDF.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym na budowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego dla przysiółka ,,Pańskie” w Zakrzowie”

Wójt Gminy Stryszów zawiadamia, że wybrano najkorzystniejsza ofertę W zapytaniu  ofertowym na realizację zadania pn: „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego dla przysiółka ,,Pańskie” w Zakrzowie”.
Wybrano ofertę firmy:


INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Jan Potoczny
34-210 Zembrzyce; Tarnawa Dolna 147


Cena brutto wybranej oferty wynosi 56.045,07 zł. (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy
czterdzieści pięć złotych 07/ 100 )

Pełna treść zawiadomienie - PDF - POBIERZ

Zapytanie ofertowe oświetlenie uliczne Zakrzów Pańskie Wykonawcy 18.07.2017

Zapytanie ofertowe
na
„Budowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego dla przysiółka
„Pańskie” w Zakrzowie”. 

 Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty elektroinstalacyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego dla przysiółka „Pańskie” w Zakrzowie”.

Stryszów, dnia 18.07.2017r.

Pełna treść zapytania ofertowego PDF.

DO POBRANIA:

1. Wzór formularza ofertowego oświetlenie uliczne Zakrzów Pańskie.

2. Przedmiar robót Oświetlenie uliczne Zakrzów Pańskie.

3. Projekt budowlany Oświetlenie uliczne Zakrzów Pańskie.

3.1 Projekt budowlany - rysunki i zestawienie materiałów - Oświetlenie uliczne Zakrzów Pańskie

4. STWiOR oświetlenie uliczne Zakrzów Pańskie

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.05.2017r.

ZAWIADOMENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zbiórkę, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest
Wójt Gminy Stryszów zawiadamia, że wybrano najkorzystniejsza ofertę w zapytaniu ofertowym na realizację usługi pn : ,,Zbiórka, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest”.

Wybrano ofertę firmy :
Radosław Rokosz
Firma Remontowo-Budowlana
,,RAGAR”
os. Tysiąclecia 35/16
31-610 Kraków

Treść ZAWIADOMIENIE 10.05.2017r. - PDF - do pobrania

WÓJT GMINY STRYSZÓW OGŁASZA PIERWSZY USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerach ewidencyjnych 159/168, 159/169, 159/170, 159/171 położone w miejscowości Łękawica gmina Stryszów.

WÓJT GMINY STRYSZÓW
OGŁASZA
PIERWSZY USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG
na sprzedaż nieruchomości gruntowej

                Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: działki gruntowe o numerach ewidencyjnych 159/168, 159/169, 159/170, 159/171 położone w miejscowości Łękawica gmina Stryszów.
Przetarg odbędzie się dnia 30 września o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Stryszów (34-146 Stryszów 149), Sala Sesyjna.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Leśnica oraz części przysiółków w sołectwie Stronie".

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. :  "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Leśnica oraz części przysiółków w sołectwie Stronie".

Stryszów, dnia 24.05.2016r.


Wójt Gminy Stryszów
(-) Jan Wacławski

 

Czytaj więcej...

Wynik przetargu: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł. na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu gminy, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”

IiR.  271.6.2015                                                                     Stryszów, dnia 16.09.2015r.
Z A W I A D O M I E N I E

Wójt Gminy Stryszów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na : „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł. na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu gminy, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”

Czytaj więcej...