Informacja z otwarcia ofert

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w dniu 17.11.2020 roku dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 605733-N-2020 z dnia 03.11.2020 r. na zadanie pn. Doposażenie Serwerowni i stanowisk pracowniczych, Szkolenie Administratora, do Projektu pn.: „e-Gmina Stryszów - wdrożenie e-usług publicznych w Urzędzie Gminy Stryszów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje z otwarcia ofert dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej