Informacja z otwarcia ofert - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w dniu 13.11.2020 roku dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 595207-N-2020 z dnia 22.10.2020 r. na wykonanie zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Leśnica

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej