Remont drogi gminnej nr 470338K Łękawica Od Lipy do Rynku

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 592084-N-2020 z dnia 01.10.2020 r. na zadanie pn.: Remont drogi gminnej nr 470338K Łękawica Od Lipy do Rynku w km: 0+000 - 0+689 w miejscowości Łękawica, Gmina Stryszów, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wybrano ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru ofert w Biuletynie Informacji Publicznej