Informacja z otwarcia ofert - remont drogi gminnej

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w dniu 16.10.2020 roku dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 592084-N-2020 z dnia 01.10.2020 r. na zadanie pn.: Remont drogi gminnej nr 470338K Łękawica Od Lipy do Rynku w km: 0+000 - 0+689 w miejscowości Łękawica, Gmina Stryszów. 

Szczegółowe informacje na BIP