Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont nawierzchni

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 566205-N-2020 z dnia 24.07.2020 r. na wykonanie zadania pn.: „Remont nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych na działce nr 2005/33 w miejscowości”. Szczegółowe informacje dotyczące ofert znajdują się na BIP