Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

  • Drukuj

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 544106-N-2020 z dnia 03.06.2020 roku na wykonanie usługi pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do łącznej wysokości 1 120 000,00 zł, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej