INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa placów zabaw w miejscowościach Stronie i Zakrzów

Wójt Gminy Stryszów zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej w dalszej treści pisma Pzp informuje, iż działając na podstawie art. 94 ust. 3 Pzp dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 505302-N-2020 z dnia 2020-02-07 r. na realizację zadania pn.: Budowa placów zabaw w miejscowościach Stronie i Zakrzów w ramach inwestycji pn. „Zabawa pod chmurką” - stworzenie miejsc integracji i zabawy dla mieszkańców Gminy Stryszów poprzez budowę ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Stronie i Zakrzów”.

Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej