Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na odbiór materiałów zawierających azbest

Wójt Gminy Stryszów informuje, że wybrano najkorzystniejszą ofertę w zapytaniu cenowym na zadanie pn. „Zbiórka, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Stryszów”. Wybrano ofertę firmy: Radosław Rokosz FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA „RAGAR” 31-610 Kraków, ul. Tysiąclecia 35/16.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej