Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - na wykonanieremontów dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej Pzp informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 617067-N-2019 z dnia 30.10.2019 r. na wykonanie remontów dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym:

  • Zadanie nr 1: Remont drogi gminnej Leśnica „Madejówka” nr 470358K w miejscowości Leśnica w km: 0+000 - 0+248
  • Zadanie nr 2: Remont drogi gminnej Stronie „Za Górą” nr 470858K w miejscowości Stronie w km: 0+000 - 0+400

dokonano wyboru ofert najkorzystniejszych.

Szczegóły z otwarcia ofert w Biuletynie Informacji Publicznej