Informacja z otwarcia ofert na remont dróg gminnych

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w dniu 14 listopada 2019 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 617067-N-2019 na wykonanieremontów dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym: 
Zadanie nr 1: Remont drogi gminnej Leśnica „Madejówka” nr 470358Kw miejscowości Leśnica w km: 0+000 - 0+248
Zadanie nr 2: Remont drogi gminnej Stronie „Za Górą” nr 470858K w miejscowości Stronie w km: 0+000 - 0+400 

Szczegóły z otwarcia ofert w Biuletynie Informacji Publicznej