Informacja o wyborze oferty - odbiór odpadów

  • Drukuj

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 574546-N-2019 z dnia 19.07.2019 r. na wykonanie usługi: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Stryszów dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.