Informacja o wyborze oferty - obsługa kredytu

  • Drukuj

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 581621-N-2019 z dnia 02.08.2019 r. na zadanie: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do łącznej wysokości 4 900 000,00 zł” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.