Informacja o wyborze oferty - IiR.271.5.2019

  • Drukuj

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 569867-N-2019 z dnia 2019-07-09 r. na zadanie: Remont nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych na działce nr 98/1 w miejscowości Łękawica