Dotyczy: postępowania na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do łącznej wysokości 4 900 000,00 zł”.

  • Drukuj

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego, dotyczące postępowania na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do łącznej wysokości 4 900 000,00 zł” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 581621-N-2019 z dnia 02.08.2019r.