Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Stryszów.

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje wyjaśnienia na złożone pytania dotyczące postępowania na wykonanie usługi pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Stryszów ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 19 lipca 2019 roku, pod pozycją Nr 574546-N-2019 :