Zmiana treści SIWZ - Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Stryszów.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Stryszów ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 19 lipca 2019 roku, pod pozycją Nr 574546-N-2019