INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - „Remont nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych na działce nr 98/1 w miejscowości Łękawica”

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że w dniu 30 lipca 2019 roku dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Remont nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych na działce nr 98/1 w miejscowości Łękawica”