Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania pn. Remont nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych na działce nr 98/1 w miejscowości Łękawica.

Wójt Gminy Stryszów działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,  poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje wyjaśnienia na złożone pytania dotyczące postępowania na wykonanie zadania pn. Remont nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych na działce nr 98/1 w miejscowości Łękawica ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod  nr569867-N-2019 z dnia 2019-07-09 r.