Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Remont nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych na działce nr 98/1 w miejscowości Łękawica.

  • Drukuj

Wójt Gminy Stryszów informuje, że w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), dokonana została zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu złożenia i otwarcia ofert, w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Remont nawierzchni istniejącego boiska wraz z wymianą urządzeń sportowych i rekreacyjnych na działce nr 98/1 w miejscowości Łękawica ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 9 lipca 2019 roku, pod pozycją 569867-N-2019