Dotyczy OGŁOSZENIA numer: 543614-N-2019 z dnia 2/05/2019

  • Drukuj

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz terminu złożenia i otwarcia ofert.  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu Rozbudowa i przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Stryszowie realizowana w ramach Projektu „Ochrona Zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba - rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 543614-N-2019 z dnia 2019-05-02 r.