WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaż

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierz- chnia nierucho - mości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

w PLN

(BRUTTO)*

Informacja 
o przeznaczeniu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości **

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Działka nr 6282/2 położona w miejscowości Stryszów gm. Stryszów,
objęta księgą wieczystą nr
KR1W/00089429/0 prowadzoną przez

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego 
w Wadowicach

0,0368 ha

 

Nieruchomość gruntowa 
w kształcie wydłużonego wielokąta, pochylona na południe, położona 
w okolicy centrum wsi.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod

tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej o symbolu „MM48”.

14 421,75

sprzedaż w trybie bezprzetargowym

07 czerwca 2019 r.

* Cena zawiera podarek VAT (23%) od części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową.

** Termin ten przysługuje osobom, spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami).

 

Stryszów, dn. 24.04.2019 roku

Wójt Gminy Stryszów
Szymon Duman

 

Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem 
art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1)   przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek 
o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

  2)   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.