Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane pn. „Renowacja kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Piety z 1860 roku w Dąbrówce”

Wójt Gminy Stryszów zawiadamia, że wyniku zapytania ofertowego na roboty budowlane pn. „Renowacja kamiennej kapliczki przydrożnej z figurą Piety z 1860 roku w Dąbrówce” wybrano ofertę firmy:

 A M A R Konserwacja Zabytków i Dzieł Sztuki

Maria Marzec

30-350 Kraków, ul. Zachodnia 8/2

Cena brutto oferty: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

WIĘCEJ NA BIP - LINK