Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane pn. "Renowacja kamiennego krzyża z 1828 roku wraz z przeniesieniem na nowe miejsce obok kościoła p.w. św. Jana Kantego w Stryszowie ”

Wójt Gminy Stryszów zawiadamia, że wyniku zapytania ofertowego na roboty budowlane pn. „Renowacja kamiennego krzyża z 1828 roku

wraz z przeniesieniem na nowe miejsce obok kościoła p.w. św. Jana Kantego w Stryszowie ”  wybrano ofertę firmy:

 A M A R Konserwacja Zabytków i Dzieł Sztuki

Maria Marzec

30-350 Kraków, ul. Zachodnia 8/2

Cena brutto oferty:  24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

WIĘCEJ NA BIP - LINK