Wójt Gminy zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zbiórkę, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest

Stryszów, dnia 29.01.2018r.

IiR.6233.3.2018

ZAWIADOMIENIE


o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zbiórkę, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest Wójt Gminy Stryszów zawiadamia, że wybrano najkorzystniejszą ofertę w zapytaniu ofertowym na realizację usługi pn.: ,,Zbiórka, transport i składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych materiałów zawierających azbest”.
Wybrano ofertę firmy :

Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR”
mgr inż. Radosław Rokosz
os. 1000-Lecia 35/16
31-610 Kraków
Cena brutto za 1 Mg wybranej oferty wynosi 298,08 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 8/100 )

DO POBRANIA TREŚĆ ZAWIADOMIENIA - PDF