Zapytanie ofertowe na „Budowa sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Leśnica przez wieś”.

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty elektroinstalacyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w sołectwie Leśnica przez wieś”. 

 

 

Stryszów, dnia 22.12.2017r.

Wójt Gminy Stryszów

(-) Jan Wacławski

 

 

 

GMINA STRYSZÓW

34-146 Stryszów nr 149

Tel. 33 8797412

Fax. 33 8797423

Stryszów, dnia 22.12.2017r.

 

 

 

 

W Y K O N A W C Y

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

na zadanie pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Leśnica przez wieś”.      

 

Gmina Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty elektroinstalacyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w sołectwie Leśnica przez wieś”. 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Stryszów 34-146 Stryszów 149

NIP 551-16-90-907; Regon 000549016

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 33 8797412, 33 8797744 fax. 33 8797423

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót elektroinstalacyjnych związanych
z
budową sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w sołectwie Leśnica przez wieś.

 

Zakres robót elektroinstalacyjnych oświetlenia ulicznego obejmuje wykonanie :

 1. Posadowienia 20 szt. słupów wirowanych,
 2. Sieci napowietrznej AsXSn 2x25mm2 o długości 430,0m,
 3. Sieci napowietrznej AsXSn 2x16mm2 o długości 155,0m,
 4. Montażu 19 opraw BGS ECO 123/740 LED 100W.    

 

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje projekt budowlany, przedmiar robót
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 

 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  15.06.2018r.

 

 1. WYMAGANIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Oferent musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania zleconych prac, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie.

 

 

 

 

 

- 2 -

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Cena – 100%.

 

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 27.12.2017r. do godz.1130.
 2. Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Stryszowie,
  34-146 Stryszów nr 149, pok. nr 2 Sekretariat. Wraz z ofertą należy złożyć kosztorys ofertowy obejmujący wycenę wszystkich pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót.
  Koperta z ofertą ma być zaadresowana na : Gmina Stryszów 34-146 Stryszów
  nr 149 oraz opisana : „Oferta na wykonanie zadania pn. :
  „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w sołectwie Leśnica przez wieś”.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2017r. o godz. 1145, w siedzibie Zamawiającego
  – Urząd Gminy w Stryszowie, 34-146 Stryszów nr 149, pok. nr 15 (Sala sesyjna).  
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór formularza ofertowego. - LINK DOC
 2. Przedmiar robót. - LINK PDF
 3. Projekt budowlany. - LINK PDF
 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. - LINK PDF