Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryszów.

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na  usługę: „Opracowanie dokumentacji  projektowych budowy sieci napowietrznych oświetlenia ulicznego

na terenie Gminy Stryszów dla następujących zadań :

 1. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Urzędu Gminy w Stryszowie
  do Dworu Senator w Zakrzowie”,
 2. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od obiektu LKS Chełm
  do Pławnego na Wielkim Polu w Stryszowie”,
 3. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy
  do obiektu Oczyszczalni w Stryszowie”,
 4. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy do Bacy
  w Dąbrówce ”.

 

Stryszów, dnia 22.12.2017r.

Wójt Gminy Stryszów

(-) Jan Wacławski

 

 

 

GMINA STRYSZÓW

34-146 Stryszów 149

Tel. 33 8797412

Fax. 33 8797423

Stryszów, dnia 22.12.2017r.   

 

 

W Y K O N A W C Y

 

Zapytanie ofertowe

na opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryszów.

 

Gmina Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na  usługę : „Opracowanie dokumentacji  projektowych budowy sieci napowietrznych oświetlenia ulicznego
na terenie Gminy Stryszów dla następujących zadań :

 1. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Urzędu Gminy w Stryszowie
  do Dworu Senator w Zakrzowie”,
 2. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od obiektu LKS Chełm
  do Pławnego na Wielkim Polu w Stryszowie”,
 3. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy
  do obiektu Oczyszczalni w Stryszowie”,
 4. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy do Bacy
  w Dąbrówce ”.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Stryszów 34-146 Stryszów 149

NIP 551-16-90-907 Regon 000549016

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 33 8797412, 33 8797744 fax. 33 8797423

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego dla na terenie Gminy Stryszów dla następujących zadań :

 

- 1. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Urzędu Gminy w Stryszowie
       do Dworu Senator w Zakrzowie” – planowany zakres techniczny projektowanej
       inwestycji obejmował będzie budowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego
       o długości około 2,0 km. 


- 2. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od obiektu LKS Chełm
      do Pławnego na Wielkim Polu w Stryszowie”, – planowany zakres techniczny
      projektowanej inwestycji obejmował będzie budowę sieci napowietrznej oświetlenia
      ulicznego o długości około 1,9 km. 

 

- 3. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy do obiektu
       Oczyszczalni w Stryszowie” – planowany zakres techniczny
      projektowanej inwestycji obejmował będzie budowę sieci napowietrznej oświetlenia
      ulicznego o długości około 1,4 km. 

 

 

 

- 2 -

 

- 4. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy do Bacy
       w Dąbrówce ” – planowany zakres techniczny projektowanej inwestycji obejmował   
      będzie budowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego o długości około 1,4 km. 

 

Orientacyjny przebieg projektowanych sieci oświetlenia ulicznego przedstawiają załączone mapy poglądowe.

 

 1. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje :

- Wykonanie :

 • projektu budowlanego - projektu wykonawczego,
 • projektu zagospodarowania terenu,
 • kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót,
 • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Uzyskanie :

 • niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień i decyzji,
 • zgód właścicieli działek po których będzie projektowana sieć oświetlenia ulicznego
  przy ewentualnym udziale przedstawiciela Gminy Stryszów, 
 • pozwolenia na budowę / zgłoszenia budowlanego,
 1. Zakres opracowania dokumentacji projektowej nie obejmuje uzyskania mapy do celów projektowych, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego.
 2. Wykonawca dostarczy całość dokumentacji projektowej poza egzemplarzami wydrukowanymi również w wersji elektronicznej.

 

 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do 15 czerwca 2018 roku.

W przedmiotowym terminie wymagane jest złożenie kompletnego projektu budowlanego sieci nawietrznej oświetlenia ulicznego do Starostwa Powiatowego w Wadowicach w celu uzyskania stosownych decyzji umożliwiających realizację zadań inwestycyjnych.

 

 1. WYMAGANIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. Oferent musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania
  przedmiotowego opracowania, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
  w tym zakresie.

      Do oferty należy załączyć :

      -     aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
            i informacji o działalności gospodarczej.

-    referencje potwierdzające opracowanie w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej
dwóch dokumentacji projektowych obejmujących sieć oświetlenia ulicznego
o długości co najmniej  0,5 km.   

 1. Dokumentacja ma zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami
  w tym zakresie, tj. :
 • Ustawą Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
 • Rozporządzeniem Ministra Transportu,  Budownictwa i Gospodarki Morskiej
        z dnia  25 kwietnia 2012 roku, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
        budowlanego,
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku, w sprawie
         szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
         wykonania  i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 

- 3 -

 

 1. Cena opracowania podana w ofercie musi uwzględniać koszty uzyskania niezbędnych, wymaganych uzgodnień i opinii właściwych jednostek oraz koszty materiałów wyjściowych
  i pomocniczych do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na poszczególne zadania. 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Cena za poszczególne zadanie – 100%.

 

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 27.12.2017r. do godz. 1115.

 

 1. Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Stryszowie,

      34-146 Stryszów nr 149, pok. nr 2 Sekretariat. Wraz z ofertą należy złożyć kopię
      aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
      o działalności gospodarczej oraz wymagane referencje.

      Koperta z ofertą ma być zaadresowana na: Gmina Stryszów, 34-146 Stryszów
       nr 149 oraz opisana: 
„Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci
       napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryszów dla następujących
       zadań :

 1. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Urzędu Gminy
  w Stryszowie do Dworu Senator w Zakrzowie”,
 2. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od obiektu LKS Chełm
  do Pławnego na Wielkim Polu w Stryszowie”,
 3. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy
  do obiektu Oczyszczalni w Stryszowie”,
 4. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy
  do Bacy w Dąbrówce ”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2017 r. o godz. 1130, w siedzibie Zamawiającego
– Urząd Gminy w Stryszowie, 34-146 Stryszów nr 149, pok. nr 15 Sala sesyjna.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 - ZAŁĄCZNIK DOC - LINK
 2. Mapa poglądowa z orientacyjnym przebiegiem sieci napowietrznej oświetleń ulicznych
  dla poszczególnych zadań - Załącznik nr 2.1 i 2.2. - ZAŁĄCZNIK ZIP - LINK