Zapytanie ofertowe na sporządzenie map do celów projektowych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryszów.

Wójt Gminy Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na  usługę : „Sporządzenie map do celów projektowych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowych budowy sieci napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryszów dla następujących zadań :

 1. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Urzędu Gminy w Stryszowie
  do Dworu Senator w Zakrzowie”,
 2. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od obiektu LKS Chełm
  do Pławnego na Wielkim Polu w Stryszowie”,
 3. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy
  do obiektu Oczyszczalni w Stryszowie”,
 4. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy do Bacy
  w Dąbrówce ”.

 

Stryszów, dnia 22.12.2017r.

Wójt Gminy Stryszów

(-) Jan Wacławski

 

GMINA STRYSZÓW

34-146 Stryszów 149

Tel. 33 8797412

Fax. 33 8797423

Stryszów, dnia 22.12.2017r.   

 

 

W Y K O N A W C Y

 

Zapytanie ofertowe

na sporządzenie map do celów projektowych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryszów.

 

Gmina Stryszów zaprasza do złożenia oferty cenowej na  usługę : „Sporządzenie map
do celów projektowych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowych budowy sieci napowietrznych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryszów dla następujących
zadań :

 1. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Urzędu Gminy w Stryszowie
  do Dworu Senator w Zakrzowie”,
 2. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od obiektu LKS Chełm
  do Pławnego na Wielkim Polu w Stryszowie”,
 3. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy do obiektu Oczyszczalni w Stryszowie”,
 4. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy do Bacy
  w Dąbrówce ”.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Stryszów 34-146 Stryszów 149

NIP 551-16-90-907 Regon 000549016

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 33 8797412, 33 8797744 fax. 33 8797423

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie map do celów projektowych
  dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowych budowy sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego dla na terenie Gminy Stryszów dla następujących zadań :

 

- 1. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Urzędu Gminy w Stryszowie
       do Dworu Senator w Zakrzowie”, mapa ma obejmować około 15,00 ha powierzchni
       terenu na długości około 2,0 km. 
- 2. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od obiektu LKS Chełm
      do Pławnego na Wielkim Polu w Stryszowie”, mapa ma obejmować około 14,25 ha
      powierzchni terenu na długości około 1,9 km. 

- 3. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy do obiektu
       Oczyszczalni w Stryszowie” – mapa ma obejmować około 10,50 ha powierzchni terenu
       na długości około 1,4 km. 

- 4. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy do Bacy
       w Dąbrówce ” - mapa ma obejmować około 10,50 ha powierzchni terenu na długości
       około 1,9 km.

 

Orientacyjny przebieg projektowanych sieci oświetlenia ulicznego przedstawiają załączone mapy poglądowe.

 

 

 

- 2 -

 

 1. Zakres opracowania obejmuje wykonanie :
 • Mapy do celów projektowych przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka
               Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wadowicach w skali 1:1000
               z naniesionymi granicami działek oraz zaznaczonymi liniami rozgraniczającymi    
               tereny, zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
               przestrzennego, obejmującej łącznie dla czterech zadań około 50,25 ha powierzchni
               na terenie Gminy  Stryszów.
 • Mapy w wersji papierowej w ilości 4 kompletów z klauzulą poświadczającą
  przyjęcie mapy do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  
 • Mapy w wersji cyfrowej mapy na nośniku CD w formacie „DXF”

 

 • TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  do  15 maja 2018 roku.

W przedmiotowym terminie wymagane jest uzyskanie map opatrzonych klauzulą potwierdzającej przyjęcie map do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.           

 

 1. WYMAGANIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. Oferent musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonania
  przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
  w tym zakresie.

      Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
      i informacji o działalności gospodarczej.

 1. Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami
  w tym zakresie, tj. :
 • Ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
 • Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 2 listopada 2015r.
        w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
 1. Cena opracowania przedstawiona w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty
  materiałów wyjściowych i pomocniczych niezbędnych do wykonania przedmiotu
  zamówienia.
 2. Cena przedstawiona w ofercie będzie służyć jedynie do porównania złożonych ofert
  i wyboru Oferenta na poszczególne zadania.

      Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona
      na podstawie zestawienia określającego faktyczny obszar objęty opracowaną mapą
      do celów projektowych i wyliczona jako iloczyn ilości hektarów terenu oraz ceny
      jednostkowej przedstawionej w ofercie.  

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zapytania.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na poszczególne zadania. 

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Cena za poszczególne zadanie – 100%.

 

 

 

 

 

- 3 -

 

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 27.12.2017r. do godz. 1100.
 2. Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Stryszowie,

      34-146 Stryszów nr 149, pok. nr 2 Sekretariat. Wraz z ofertą należy złożyć kopię
      aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
      o działalności gospodarczej.

      Koperta z ofertą ma być zaadresowana na: Gmina Stryszów, 34-146 Stryszów
      nr 149 oraz opisana:
„Sporządzenie map do celów projektowych dla potrzeb
      opracowania dokumentacji projektowych budowy sieci napowietrznych oświetlenia
      ulicznego na terenie Gminy Stryszów dla następujących zadań :

 1. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Urzędu Gminy w Stryszowie
  do Dworu Senator w Zakrzowie”,
 2. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od obiektu LKS Chełm
  do Pławnego na Wielkim Polu w Stryszowie”,
 3. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy
  do obiektu Oczyszczalni w Stryszowie”,
 4. „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego od Kurka w Łękawicy do Bacy
  w Dąbrówce ”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2017 r. o godz. 1115, w siedzibie Zamawiającego
– Urząd Gminy w Stryszowie, 34-146 Stryszów nr 149, pok. nr 15 Sala sesyjna.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.

 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór formularza ofertowego - Załącznik nr 1. - ZAŁĄCZNIK DOC - LINK
 2. Mapa poglądowa z orientacyjnym przebiegiem sieci napowietrznej oświetleń ulicznych
  dla poszczególnych zadań - Załącznik nr 2.1 i 2.2. - ZAŁĄCZNIK ZIP - LINK