Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Stryszów, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1579) informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na:
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.000,00 zł oraz na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu gminy, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrano ofertę Wykonawcy:
Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Jagiellońska 2, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Cena oferty: 120 227,55 zł (słownie: sto dwadzieścia tysiecy dwieście dwadzieścia siedem złotych 55/100).

Pełna treść informacji - PDF.