Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu ofertowym na budowę sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego dla przysiółka ,,Pańskie” w Zakrzowie”

Wójt Gminy Stryszów zawiadamia, że wybrano najkorzystniejsza ofertę W zapytaniu  ofertowym na realizację zadania pn: „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego dla przysiółka ,,Pańskie” w Zakrzowie”.
Wybrano ofertę firmy:


INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Jan Potoczny
34-210 Zembrzyce; Tarnawa Dolna 147


Cena brutto wybranej oferty wynosi 56.045,07 zł. (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy
czterdzieści pięć złotych 07/ 100 )

Pełna treść zawiadomienie - PDF - POBIERZ