WÓJT GMINY STRYSZÓW OGŁASZA PIERWSZY USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerach ewidencyjnych 159/168, 159/169, 159/170, 159/171 położone w miejscowości Łękawica gmina Stryszów.

WÓJT GMINY STRYSZÓW
OGŁASZA
PIERWSZY USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG
na sprzedaż nieruchomości gruntowej

                Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży: działki gruntowe o numerach ewidencyjnych 159/168, 159/169, 159/170, 159/171 położone w miejscowości Łękawica gmina Stryszów.
Przetarg odbędzie się dnia 30 września o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Stryszów (34-146 Stryszów 149), Sala Sesyjna.

 

Działki objęte księgą wieczystą Nr KR1W/00044347/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Wadowicach - Wydział Ksiąg Wieczystych, nie posiadają obciążeń. Obecnie niezagospodarowane, wystawa północna, uzbrojenie: dostęp do drogi publicznej, kanalizacja, wodociąg, w pobliżu sieć energetyczna. Szczegółowe warunki wykonania przyłączy określone zostaną przez zarządców poszczególnych sieci na wniosek inwestora.

Działki położone w bliskiej odległości od budowanego zbiornika wodnego „Świnna Poręba”.

Przeznaczenie działek wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łękawica
w gminie Stryszów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/215/2013 Rady Gminy w Stryszowie z dnia
18 listopada 2013 roku i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, poz. 6975                z dnia 28 listopada 2013 roku, przedstawia tabela.

Oznaczenie symboli:

„MN23” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

„R8” – tereny rolnicze.

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży – wykaz z dnia 6 lipca 2016 roku. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął dnia 18 sierpnia 2016 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości, wysokość wadium, wysokość minimalnego postąpienia, termin wniesienia wadium ustala się, jak poniżej:

Nr działki

Pow. działki w ha

 

Przeznaczenie działki wg mpzp

Cena wywoławcza

w PLN*

Wadium

w PLN

Postąpienie minimalne

W PLN

Termin wpłaty wadium

159/168

0,2316

kształt zbliżony do prostokąta,

ok. 42% „MN23” + „R8”

94 836,00

9 400,00

950,00

26.09.2016 r.

159/169

0,2175

kształt zbliżony do prostokąta,

ok. 45% „MN23” + „R8”

89 061,00

8 900,00

900,00

26.09.2016 r.

159/170

0,2187

kształt zbliżony do prostokąta,

ok. 45% „MN23” + „R8”

89 552,00

8 900,00

900,00

26.09.2016 r.

159/171

0,2038

kształt zbliżony do prostokąta,

ok. 48% „MN23” + „R8”

83 449,00

8 300,00

840,00

26.09.2016 r.

* cena wywoławcza zawiera podatek od części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Wadium, wnoszone w pieniądzu należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Stryszów lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Stryszowie – PKO BP S.A. o/Wadowice nr 22 1020 1433 0000 1402 0042 6155. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stryszów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w podanym terminie i przedłożeniem dowodu wpłaty wraz z dowodem tożsamości komisji przetargowej, w dniu przetargu przed jego otwarciem.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Uczestnikowi przetargu który wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom wadia zostaną niezwłocznie zwrócone po odwołaniu lub zamknięcia przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Organizator powiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Cenę sprzedaży nieruchomości uzyskaną w wyniku przetargu, winno się wpłacić przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży w całości – bez możliwości rozłożenia na raty.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Stryszów, w dni robocze w godz. 7.30 -15.30, środa w godz. 9.00-17.00 lub telefonicznie (33) 8797412.

 

Stryszów, dn. 26 sierpnia 2016 roku.