Wyjaśnienia do zamówienia publicznego: Stryszów: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY STRYSZÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer ogłoszenia: 152267 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016 z dnia 27.07.2016r - 5

Stryszów, 27.07.2016 r.

IiR.271.4.2016

Wykonawcy

 

 

Dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu nr IiR.271.4.2016 na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.

 

 

Wójt Gminy Stryszów działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami na w/w pytania dotyczące postępowania nr IiR.271.4.2016 na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18.07.2016 r. pod nr 142233 – 2016.

CZĘŚĆ I:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY STRYSZÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY

 

Pytanie nr 1: Prosimy o uzupełnienie treści Specyfikacji w zakresie informacji jn.:

  1. a) potwierdzenie, iż prace pożarowo-niebezpieczne (takie jak spawanie, lutowania, cięcie szlifierkami, termo-zgrzewanie pokryć dachowych), wykonywane przez jakikolwiek podmiot na terenie zarządzanym przez Zamawiającego są bezwzględnie prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie pożarowej (w tym zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów paragraf 36).
  2. b) potwierdzenie przez Ubezpieczającego, iż prace pożarowo-niebezpieczne na terenie zarządzanym przez Ubezpieczającego mogą być wykonywane wyłącznie po każdorazowym uzyskaniu pisemnego pozwolenia wydanego przez wyznaczoną przez Ubezpieczającego osobę.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2: Wnioskujemy o wprowadzenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów - klauzula wypowiedzenia umowy przez strony jn.:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego,
z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów
z zastrzeżeniem, że za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje      się wyłącznie:

  1. a) szkodowość powyżej 70% (szkodowość liczona, jako iloraz wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw na niewypłacone szkody do rocznej składki brutto)
  2. b) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodujące niemożliwość wykonywania Zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie nr 3: Wnioskujemy o uzupełnienie zapisów Specyfikacji o bardziej szczegółową informację dotyczącą zagrożenia powodziowego ubezpieczanych lokalizacji poprzez potwierdzenie, iż w okresie od początku 2010 roku do dnia dzisiejszego ubezpieczane mienie nie było dotknięte szkodami powodziowymi (w tym zalaniem w związku z powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, zalanie przez podniesienie się poziomu wód gruntowych w związku z powodzią lub powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia).

Odpowiedź nr 3: Wskazane do ubezpieczenia lokalizacje nie zostały dotknięte w okresie od 2010 roku powodzią, która spowodowałaby wypłatę odszkodowań z tytułu ubezpieczenia.

Pytanie nr 4: Prosimy o wskazanie lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia oraz podanie tej wartości (biorąc pod uwagę wszystkie grupy ubezpieczanego mienia) – przez lokalizację rozumiejąc budynek wolnostojący bądź kompleks budynków połączonych/przylegających w przypadku braku wydzieleni o odporności pożarowej niższej niż REI240.

Odpowiedź nr 4: Około 6 000 000 zł. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu.

Pytanie nr 5: Prosimy o wskazanie jaki % łącznej wartości ubezpieczanych budynków stanowią:

- obiekty o drewnianej konstrukcji stropów pomiędzy kondygnacjami, bądź

- drewnianym stropem pomiędzy dachem a ostatnią kondygnacją

oraz jaki % stanowią:

- budynki posiadające w konstrukcji nośnej płytę warstwową wypełnioną pianką poliuretanową lub styropianem.

Odpowiedź nr 5: Wszystkie posiadane informacje nt. rodzaju konstrukcji budynków Zamawiający podał w załączniku 1d do SIWZ, zakładka nr 1 i 4. Zamawiający informuje, że każdy Wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia i lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).

Pytanie nr 6: Wnioskujemy o doprecyzowanie, czy ilekroć w SIWZ mowa o limicie, podlimicie – należy rozumieć limit/ podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym/polisowym wspólny dla wszystkich ubezpieczonych lokalizacji (biorąc pod uwagę fakt, iż zamówienie obejmuje zarówno ubezpieczenia wspólne gdzie interpretacja nie budzi wątpliwości jak też ubezpieczenia poszczególnych jednostek gdzie Zamawiający wyraźnie nie określił jak należy kwestię interpretować).

Odpowiedź nr 6: Limity/ podlimity w każdym okresie rozliczeniowym/polisowym na jedno i wszystkie zdarzenia należy rozumieć jako wspólne dla wszystkich ubezpieczonych lokalizacji zarówno dla ubezpieczeń wspólnych jak i zawieranych na poszczególne jednostki.

Pytanie nr 7: Prosimy o informacje czy przez ostatnie 5 lat w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia występowały powodzie, zalania, podtopienia, osunięcia lub zapadania się ziemi albo szkody spowodowane przez deszcz nawalny - jeśli tak to, kiedy i jakiej wartości w PLN.

Odpowiedź nr 7: We wskazanych do ubezpieczenia lokalizacjach w okresie ostatnich 5 lat nie występowały powodzie, zalania, podtopienia, osunięcia lub zapadania się ziemi albo szkody spowodowane przez deszcz nawalny, które spowodowałaby wypłatę odszkodowań z tytułu ubezpieczenia.

Pytanie nr 8: Prosimy o informację o rozszerzenie czasowego zakresu deklarowanej szkodowości przez podanie informacji o historii szkodowej Zamawiającego od 2010 roku włącznie do dnia dzisiejszego z wszystkich grup ubezpieczeniowych – uwzględniając szkody wypłacone, rezerwy, odmowy, renty i inne roszczenia w PLN.

Prosimy o szkodowość z podaniem daty wystąpienia szkody, daty wypłaty odszkodowania, opisu przyczyn powstania szkody.

Jeśli podanie szczegółowej przyczyny szkód okaże się niemożliwe prosimy o wskazanie:

- jakie zdarzenia szkodowe miały miejsce najczęściej;

- jakie były przyczyny powstania szkód jednostkowo największej wartości.

Odpowiedź nr 8: Zamawiający przedstawił informacje o przebiegu ubezpieczeń za okres 3 ostatnich lat (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń). Jednocześnie informuje, że w toku prowadzonej procedury nie jest w stanie podać szkodowości za żądany okres. Natomiast wszystkie informacje, o które prosi Wykonawca zostały podane w załączniku nr 7 do SIWZ oraz w odpowiedzi na wnioski Wykonawców.

Pytanie nr 9: W odniesieniu do jakichkolwiek napowietrznych linii przesyłowych (w tym elektrycznych) prosimy o potwierdzenie, iż linie takie poza lokalizacją objęte są ochroną ubezpieczeniową wyłącznie do 300 m od granicy ubezpieczanej lokalizacji.

Odpowiedź nr 9: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 10: Prosimy o podanie szacunkowej wartości mienia składowanego przez Zamawiającego
w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź nr 10: Zamawiający informuje, że każdy Wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia i lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).

Pytanie nr 11: Czy Zamawiający potwierdza, iż zakresem ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do niniejszego programu ubezpieczenia objęte są wyłącznie zdarzenia nagłe, niespodziewane, niezależne od woli Zamawiającego i tym samym wyłącza się jakiekolwiek powolne/stopniowe oddziaływanie jakichkolwiek czynników?

Odpowiedź nr 11: Zamawiający potwierdza, iż zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są wyłącznie zdarzenia nagłe, niespodziewane, niezależne od woli Zamawiającego.

Pytanie nr 12: Prosimy o potwierdzenie, że w ramach sumy ubezpieczenia budowli Zamawiający nie zgłasza dróg, mostów, wiaduktów, torów, linii przesyłowych napowietrznych, rurociągów naziemnych lub podziemnych, kabli lub linii przesyłowych podziemnych (nie dotyczy w/w mienia zgłaszanego w granicach ubezpieczanych lokalizacji / stanowiącego przynależność do ubezpieczonych budynków/budowli o ile zostały one uwzględnione w deklarowanej sumie ubezpieczenia).

W przypadku zgłoszenia wyżej wymienionych kategorii mienia do ubezpieczenia zwracamy się
z prośbą o doprecyzowanie, w których jednostkach wymienionych w SIWZ Zamawiający uwzględnia powyższe mienie oraz wyrażenie zgody na poniższą klauzulę do tego rodzaju mienia:

„Niniejszym, strony uzgadniają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje drogi, wiadukty, mosty, place, chodniki, ogrodzenia, tory, nadbrzeża, tamy, linie przesyłowe napowietrzne, rurociągi naziemne lub podziemne, kable lub linie przesyłowe podziemne oraz inne elementy infrastruktury mienia znajdującego się poza granicą lokalizacji (adresu), w której znajdują się objęte ochroną ubezpieczeniową budynki.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej dla w/w mienia obejmuje wyłącznie szkody spowodowane przez:

Pożar, Uderzenie Pioruna, Wybuch, Kolizję lub uderzenie jednostki pływającej;

Upadek Statku Powietrznego lub jego ładunku;

Trzęsienie Ziemi, Wybuch wulkanu, tsunami;

sztorm (wiatr o sile powyżej 8 stopni w skali Beauforta);

Powódź, podtopienie, uderzenie fali morskiej;

nagłe Zapadanie lub Osunięcie się Ziemi;

nagłe działanie mrozu lub lodu, zejście Lawiny;

akcję ratowniczą związaną z wyżej wymienionymi zdarzeniami.

Zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych wskutek: kurczenia lub rozszerzania się przedmiotów lub materiałów pod wpływem zmian temperatury, a także uszkodzenia nawierzchni dróg, placów, chodników powstałe po zimie lub w związku z ich normalnym użytkowaniem”.

Odpowiedź nr 12: Zamawiający informuje, że nie deklaruje do ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w systemie sum stałych dróg, mostów, wiaduktów, torów, linii przesyłowych napowietrznych, rurociągów naziemnych lub podziemnych, kabli lub linii przesyłowych podziemnych.

Pytanie nr 13: W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia dróg, mostów, wiaduktów, torów, linii przesyłowych napowietrznych, rurociągów naziemnych lub podziemnych, kabli lub linii przesyłowych podziemnych, o których mowa w punkcie poprzedzającym - prosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody min. 5.000 PLN.

Odpowiedź nr 13: Por. odpowiedź na pytanie poprzedzające.

Pytanie nr 14: Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji, pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki lub obiekty zabytkowe? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia tych obiektów, określenie, w jakim są stanie technicznym i jakich lokalizacji dotyczą.

W przypadku budynków wyłączone z eksploatacji, przeznaczonych do rozbiórki, proszę
o potwierdzenie czy będą jeszcze użytkowane.

Odpowiedź nr 14: Nie, za wyjątkiem budynków nieużytkowanych wskazanych w SIWZ, pkt. 5.39. str. 35.

Pytanie nr 15: W przypadku budynków wyłączonych z eksploatacji, pustostanów, budynków przeznaczonych do rozbiórki prosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zgodę na objęcie takich budynków na warunkach ryzyk nazwanych w zakresie pełnym.

Odpowiedź nr 15: Por. odpowiedź na pytanie poprzedzające.

Pytanie nr 16: Prosimy o informację czy w lokalizacjach Zamawiającego występują budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę o wskazanie tych budynków z podaniem ich sumy ubezpieczenia oraz adresu.

Odpowiedź nr 16: Zamawiający informuje, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia zostały wybudowane legalnie. Jednakże z uwagi na fakt, że część z nich to obiekty wybudowane nawet kilkadziesiąt lat temu to Zamawiający może nie posiadać dokumentacji z ich realizacji.

Pytanie nr 17: Prosimy o informację czy w lokalizacjach Zamawiającego występują budynki zabytkowe?

Jeśli tak to proszę o wskazanie tych budynków z podaniem ich sumy ubezpieczenia oraz adresu.

Odpowiedź nr 17: W lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego do ubezpieczenia nie występują budynki zabytkowe.

Pytanie nr 18: Prosimy o potwierdzenie, czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia wykonywane są przeglądy budynków w okresach 5- letnich?

Odpowiedź nr 18: Zamawiający potwierdza, że we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia wykonywane są przeglądy budynków w okresach 5- letnich przez uprawnione podmioty – jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek takich przeglądów.

Jeżeli nie były przeprowadzone we wszystkich budynkach, prosimy o ich wskazanie tj. podanie adresu.

Pytanie nr 19: Prosimy o informację czy publiczna infrastruktura drogowa / mostowa była objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach programu ubezpieczenia w poprzednich latach, w jakim okresie czasowym.

Odpowiedź nr 19: Nie.

Pytanie nr 20: W odniesieniu do publicznej infrastruktury drogowej / mostowej prosimy o informację mienie to było dotknięte w ostatnich 5 latach nagłymi  zdarzeniami powodującymi konieczność przeprowadzenia napraw, remontów niezwiązanych z bieżącym utrzymaniem stanu mienia.

Odpowiedź nr 20: Nie.

Pytanie nr 21: W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia: słupy oświetleniowe, lampy, wiaty przystankowe, znaki drogowe, place zabaw, tablice informacyjne, ławki oraz inne obiekty małej architektury prosimy o zgodę na objęcie tego przedmiotu ubezpieczenia na warunkach ryzyk nazwanych w zakresie pełnym.

Odpowiedź nr 21: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie nr 22: Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

Odpowiedź nr 22: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz że są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie nr 23: W odniesieniu do budynków nieużytkowanych powyżej 30 dnia wnioskujemy o potwierdzenie, iż dla takich obiektów ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuj mienia wewnątrz a wszystkie media są odcięte.

Odpowiedź nr 23: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ wraz z załącznikami, w tym w umowie, zastosowanie będą miały ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wymienione w ofercie. Jednakże żadne ich postanowienia nie będą miały zastosowania jeśli będą stały w sprzeczności z przedmiotem i zakresem ubezpieczenia.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że w budynku wyłączonym z eksploatacji wszystkie media są odcięte.

Pytanie nr 24: W odniesieniu do zbiorów bibliotecznych, zwracamy się z wnioskiem o informację czy
w ramach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia Zamawiający nie zgłasza tzw. „białych kruków”, starodruków itp. – w przypadku odmiennym, wnioskujemy o wprowadzenie do dokumentacji przetargowej wykazu z podaniem wartości jednostkowej.

Odpowiedź nr 24: Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia tzw. „białych kruków”, starodruków.

Pytanie nr 25: W przypadku występowania szkód powodziowych w poprzednich latach prosimy o informację, jakie działania podjął Zamawiający i jakie nakłady finansowe zostały przeznaczone na przeciwdziałanie skutkom podobnych zdarzeń w przyszłości.

Odpowiedź nr 25: Zamawiający podejmuje na bieżąco działania związane z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym obiektów których jest zarządcą, w tym m.in. udrażnianie rowów               i przepustów przy drogach gminnych. Jednostki OSP zostały doposażone w specjalistyczny sprzęt przeciwpowodziowy do działań doraźnych. Administratorzy potoków na terenie gminy tj. RZGW Kraków oraz Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie przeprowadzili część niezbędnych robót regulacyjnych oraz prace związane z przywracaniem drożności koryt potoków, co w ostatnich latach zmniejszyło zagrożenie podtopieniami.

Pytanie nr 26: W odniesieniu do ubezpieczenia OC - odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami publicznymi prosimy o informację czy niniejszy zakres był objęty ochroną w poprzednich latach oraz jak wyglądała szkodowość z tego ryzyka na przestrzeni 5 ostatnich lat.

Odpowiedź nr 26: Por. odpowiedź na pytanie nr 8.

Pytanie nr 27: Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz parkingami – prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższych zapisów:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikające z zarządzania i administrowania drogami, ulicami:

  1. kolejne powstałe z tej samej przyczyny (okoliczności) w danym miejscu po upływie 72 godzin od dnia i godziny zgłoszenia pierwszej szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do usunięcia zagrożenia powstania szkody i / lub zabezpieczenia pasa drogowego najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia tych okoliczności,
  2. wyrządzone przez osoby za działania których ponosi odpowiedzialność będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków, jeżeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane bezpośrednio do tej osoby,
  3. spowodowane winą umyślną Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.”

Odpowiedź nr 27: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ wraz z załącznikami, w tym w umowie, zastosowanie będą miały ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wymienione w ofercie. Jednakże żadne ich postanowienia nie będą miały zastosowania jeśli będą stały w sprzeczności z przedmiotem i zakresem ubezpieczenia.

Pytanie nr 28: Prosimy o rozważenie wprowadzenia dla szkód z tytułu zarządzaniem drogami publicznymi franszyzy redukcyjnej 500 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź nr 28: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie nr 29: Prosimy określić, jaki jest stan techniczny dróg, którymi Zamawiający zarządza.

Odpowiedź nr 29: Zamawiający określa stan techniczny dróg jako dobry.

Pytanie nr 30: Prosimy o wskazanie procedury monitorowania bieżącego stanu dróg oraz informacje, kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg.

Odpowiedź nr 30: Przeglądy stany technicznego dróg (objazdy) wykonywane są 1 raz w roku i sporządzane są z takich objazdów protokoły. Ponadto wykonywane są objazdy w ramach zaistniałych potrzeb.

Pytanie nr 31: W przypadku zimowego utrzymywania dróg przez podwykonawców prosimy o informacje czy istnieje możliwość regresu do podwykonawców.

Odpowiedź nr 31: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 32: Ubezpieczenie OC - Wnioskujemy o potwierdzenie, ze intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną przeniesienia choroby Creutzfeldta Jackoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź nr 32: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 33: Ubezpieczenie OC - Czy Zamawiający potwierdza, ze z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do mienia powierzonego, przechowywanego, powierzonego w celu wykonania usługi nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy wskutek kradzieży, zaginięcia.

Pytanie nr 34: Czy Zamawiający potwierdza, iż zakresem ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do niniejszego programu ubezpieczenia objęte są wyłącznie zdarzenia nagłe, niespodziewane, niezależne od woli Zamawiającego i tym samym wyłącza się jakiekolwiek powolne/stopniowe oddziaływanie jakichkolwiek czynników.

Odpowiedź nr 34: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 35: W zapisach dotyczących katastrofy budowlanej wnioskujemy o wprowadzenie poniższych zapisów:

„Nie jest katastrofą budowlaną:
a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
c) awaria instalacji.”

Odpowiedź nr 35: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ wraz z załącznikami, w tym w umowie, zastosowanie będą miały ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wymienione w ofercie. Jednakże żadne ich postanowienia nie będą miały zastosowania jeśli będą stały w sprzeczności z przedmiotem i zakresem ubezpieczenia.

Pytanie nr 36: Dla katastrofy budowlanej wnioskujemy także o poniższe zapisy:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
• 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
• 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej,
b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
c) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
d) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzaniem stanu technicznego obiektu,
e) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
f) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
g) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni,
h) przemysłowych, w których posadowiono maszyny i urządzenia wytwarzające stale
bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną,
i) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji,
j) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych w rozumienie prawa górniczego,
k) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy,
l) rusztowaniach, szalunkach”

Odpowiedź nr 36: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ wraz z załącznikami, w tym w umowie, zastosowanie będą miały ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wymienione w ofercie. Jednakże żadne ich postanowienia nie będą miały zastosowania jeśli będą stały w sprzeczności z przedmiotem i zakresem ubezpieczenia.

Pytanie nr 37: Prosimy o potwierdzenie czy w świetle zapisów SIWZ intencją Zamawiającego jest wyłączenie wszelkich szkód wskutek ataku biologicznego i chemicznego w szczególności dotyczy to ryzyka terroryzmu (klauzula fakultatywna).

Odpowiedź nr 37: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 38: Prosimy o potwierdzenie, że w spawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy.

Odpowiedź nr 38: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ wraz z załącznikami, w tym w umowie, zastosowanie będą miały ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wymienione w ofercie. Jednakże żadne ich postanowienia nie będą miały zastosowania jeśli będą stały w sprzeczności z przedmiotem i zakresem ubezpieczenia.

Pytanie nr 39: Prosimy o potwierdzenie, że nie ma zastawania zasada odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko lub odtworzenia sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź nr 39: Zamawiający potwierdza, jednocześnie informuje, że zasada odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko lub odtworzenia sumy gwarancyjnej będzie realizowana na podstawie klauzuli fakultatywnej - klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka na podstawie stawek zgodnych ze złożoną ofertą lub indywidualnych ustaleń z Wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie, gdy zajdzie taka potrzeba.

Pytanie nr 40: Prosimy o przesunięcie terminu składnia ofert do dnia 04.08.2016 r.

Odpowiedź nr 40: Zamawiający przesunął już termin składania ofert na 29.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego - Urząd Gminy Stryszów 34-146 Stryszów nr 149 pok. nr 2 Sekretariat.

Pytanie nr 41: Prosimy o wskazanie, jakie mienie ma zostać objęte ochroną dla jednostki Oczyszczalnia – prosimy o informację czy sumę ubezpieczenia stanowią tylko budynki? Jeśli mamy do czynienia z budowlami prosimy o wskazanie, jakiego rodzaju są to budowle z wykazu tego mienia oraz o doprecyzowanie czy dotyczy to całej sieci wodociągowej na terenie Gminy?

Odpowiedź nr 41: Zamawiający informuje, że ubezpieczenie dotyczy budynku oczyszczalni ścieków.

Pytanie nr 42: W przypadku zgłoszenia sieci wodociągowej, ujęcia wody, rurociągów itp. instalacji do ubezpieczenia zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na poniższą klauzulę do tego rodzaju mienia:

„Niniejszym, strony uzgadniają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje drogi, wiadukty, mosty, place, chodniki, ogrodzenia, tory, nadbrzeża, tamy, linie przesyłowe napowietrzne, rurociągi naziemne lub podziemne, kable lub linie przesyłowe podziemne oraz inne elementy infrastruktury mienia znajdującego się poza granicą lokalizacji (adresu), w której znajdują się objęte ochroną ubezpieczeniową budynki.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej dla w/w mienia obejmuje wyłącznie szkody spowodowane przez:

Pożar, Uderzenie Pioruna, Wybuch, Kolizję lub uderzenie jednostki pływającej;

Upadek Statku Powietrznego lub jego ładunku;

Trzęsienie Ziemi, Wybuch wulkanu, tsunami;

sztorm (wiatr o sile powyżej 8 stopni w skali Beauforta);

Powódź, podtopienie, uderzenie fali morskiej;

nagłe Zapadanie lub Osunięcie się Ziemi;

nagłe działanie mrozu lub lodu, zejście Lawiny;

akcję ratowniczą związaną z wyżej wymienionymi zdarzeniami.

Zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych wskutek: kurczenia lub rozszerzania się przedmiotów lub materiałów pod wpływem zmian temperatury, a także uszkodzenia nawierzchni dróg, placów, chodników powstałe po zimie lub w związku z ich normalnym użytkowaniem”.

 

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyrażenie zgody na ubezpieczenia powyższego mienia w systemie ryzyk nazwanych w zakresie podstawowym.

Odpowiedź nr 42: Zamawiający nie deklaruje do ubezpieczenia w systemie sum stałych sieci wodociągowej, ujęcia wody, rurociągów.

Pytanie nr 43: Wnioskujemy o uzupełnienie zapisów Specyfikacji o bardziej szczegółową informację dotyczącą zagrożenia powodziowego ubezpieczanych lokalizacji poprzez wskazanie wartości szkód w PLN z tytułu ryzyka powodzi i deszczu nawalnego od 1997 roku oraz określenie jakie działania (inwestycje z podaniem ich wartości w PLN) Zmawiający podjął w celu przeciwdziałania skutkom powodzi.

Odpowiedź nr 43: Por. odpowiedź na pytania nr 3, 7 i 25.

 

 

 

 

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów
pojawiły się wyjaśnienia do przetargu:
Stryszów: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY STRYSZÓW
WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Numer ogłoszenia: 152267 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016