Wyjaśnienia do zamówienia publicznego: Stryszów: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY STRYSZÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer ogłoszenia: 152267 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016 z dnia 27.07.2016r - 4

Stryszów, 27.07.2016 r.

IiR.271.4.2016

 

Wykonawcy

 

 

Dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu nr IiR.271.4.2016 na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.

 

 

Wójt Gminy Stryszów działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia                             29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164                   z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami na w/w pytania dotyczące postępowania nr IiR.271.4.2016 na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18.07.2016 r. pod nr 142233 – 2016.

 

Pytanie nr 1: Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących – PML.

Odpowiedź nr 1: Około 6 000 000 zł. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu.

Pytanie nr 2: Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci podtopień (w tym zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych) w okresie ostatnich 20 lat?

Odpowiedź nr 2: W odniesieniu do mienia deklarowanego do ubezpieczenia nie wystąpiły zdarzenia w postaci podtopień (w tym zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych)                  w okresie ostatnich 20 lat, które spowodowałyby wypłatę odszkodowań z tytułu ubezpieczenia.

Pytanie nr 3: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, namiotów lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego.

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie deklaruje w chwili obecnej do ubezpieczenia szklarni, namiotów lub mienia znajdującego się w takich obiektach. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie nr 4: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia sprzęt i urządzenia elektroniczne i techniczne? Jeśli tak, prosimy potwierdzenie, że mienie to stanowi własność Zamawiającego oraz znajduje się na terenie będącym jego własnością.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający deklaruje do ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk sprzęt i urządzenia elektroniczne i techniczne (załącznik nr 1d do SIWZ, zakładka nr 1) sprzęt elektroniczny wyprodukowany w 2009 roku i wcześniej.

Pytanie nr 5: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia solary, instalacje i kolektory solarne? Jeśli tak, prosimy potwierdzenie, że mienie to stanowi własność Zamawiającego oraz znajduje się na terenie będącym jego własnością.

Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie deklaruje w chwili obecnej do ubezpieczenia solarów, instalacji i kolektorów solarnych. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie nr 6: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie deklaruje w chwili obecnej do ubezpieczenia tymczasowych obiektów budowlanych poza wskazanymi w załączniku nr 1d do SIWZ, zakładka nr 1, poz. 1.9 oraz 1.10. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie nr 7: Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia zbiory i eksponaty muzealne? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź nr 7: Zamawiający nie deklaruje w chwili obecnej do ubezpieczenia zbiorów i eksponatów muzealnych. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie nr 8: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 8: Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane – według wiedzy Zamawiającego - zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Pytanie nr 9: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 9: Budynki oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/ lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty – jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek takich przeglądów. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie nr 10: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź nr 10: Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz że są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie nr 11: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podtopień – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innych akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 11: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie nr 12: Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź nr 12: Nie, za wyjątkiem budynków nieużytkowanych wskazanych w SIWZ, pkt. 5.39. str. 35.

Pytanie nr 13: Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź nr 13: Zamawiający w chwili obecnej nie ma sprecyzowanych planów w tej kwestii.

Pytanie nr 14: Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan techniczny? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź nr 14: Por. odp. na pytanie nr 12.

Pytanie nr 15: Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiekolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź nr 15: W chwili obecnej na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji nie są prowadzone żadne prace inwestycyjne, budowy, remonty i modernizacje.

Pytanie nr 16: Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź nr 16: Zamawiający wyrażą zgodę.

Pytanie nr 17: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź nr 17: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ wraz z załącznikami, w tym w umowie, zastosowanie będą miały ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wymienione w ofercie. Jednakże żadne ich postanowienia nie będą miały zastosowania jeśli będą stały w sprzeczności z przedmiotem i zakresem ubezpieczenia.

Pytanie nr 18: W odniesieniu do danych zamieszczonych w Załączniku nr 1 - Budynki, prosimy o informację czy w budynkach, których wiek przekracza 50 lat wykonano w okresie ostatnich 10 lat jakiekolwiek remonty lub modernizacje? Jeśli tak, prosimy o informację kiedy i w jakim zakresie.

Odpowiedź nr 18: Zamawiający przedstawił wszystkie posiadane informacje w załączniku nr 1d do SIWZ, zakładka nr 1. Ponadto Zamawiający podkreśla że, zarządza swoimi nieruchomościami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w miarę możliwości finansowych prowadzi ich modernizację i remonty i dlatego ogólnie uznaje ich stan za zadowalający. Jednak Wykonawca ma prawo do lustracji miejsc ubezpieczenia celem analizy ryzyka i wyrobienia sobie wiążącej opinii o stanie nieruchomości. Zamawiający nie jest profesjonalnym zarządcą nieruchomości i w żadnym wypadku jego ocena przedstawiona za taką uchodzić nie może i nie może być wiążąca.

Pytanie nr 19: Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odpowiedź nr 19: W chwili obecnej Zamawiający nie prowadzi żadnych robót budowlano – montażowych. O planowanych w okresie ubezpieczenia ewentualnych robotach ubezpieczyciel będzie informowany na bieżąco.

Pytanie nr 20: Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za mienie pracownicze i uczniowskie nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

Odpowiedź nr 20: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 21: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź nr 21: Nie.

Pytanie nr 22: Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 22: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 23: W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

 1. b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
 2. c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
 3. d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź nr 23: Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza aktualnych ubezpieczeń Zamawiającego. Zamawiający informuje jednak, że w ostatnich dwóch latach był objęty ochroną ubezpieczeniową w systemie ryzyk nazwanych, por. SIWZ na: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY STRYSZÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY, Numer ogłoszenia: 253216 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014.

Franszyzy i udziały własne zostały zniesione zarówno dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych jak i mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w szkodach rzeczowych. Natomiast dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk franszyzy i udziały własne kształtowały się identycznie jak w obecnym programie.

Pytanie nr 24: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w dps, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

Odpowiedź nr 24: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 25: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź nr 25: Zamawiający nie posiada składowiska odpadów. Odpady komunalne trafiają na składowisko w Choczni: Składowisko Odpadów Komunalnych, 34-123 Chocznia, ul. Kościuszki 304. Należy pamiętać, że gospodarka odpadami jest zadaniem gminy i jako taka objęta jest zakresem ochrony.

Pytanie nr 26: Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem  przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź nr 26: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 27: Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź nr 27: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 28: Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź nr 28: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 29: Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe za okres ostatnich trzech lat.

Odpowiedź nr 29: Zamawiający potwierdza, jednocześnie aktualizując załącznik nr 7 do SIWZ.

Lp.

Polisa

Ryzyko

Data wystąpienia szkody

Wypłata

Rezerwa

TU

Miejsce szkody

Przyczyna

Poszkodowany

1.

IKA 30711533

OC

05-02-2015

Odmowa

-

PZU

Szkoła Podstawowa
w Łękawicy,
34-124 Klecza Górna

Uszczerbek na zdrowiu pracownika szkoły
w wyniku upadku ze schodów

Urząd Gminy
w Stryszowie

2.

IKA 30711533

OC

14-04-2015

5 200,00 zł

-

PZU

Przystanek autobusowy Łękawica Szkoła

Uszczerbek na zdrowiu Pani Krystyny Teluk spowodowany potknięciem
o wystający kątownik

Urząd Gminy
w Stryszowie

3.

IKA 30711552

Mienie od ognia i innych żywiołów

25-05-2015

2 735,78 zł

-

PZU

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Dąbrówce

Awaria wodno -kanalizacyjna

Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka
w Dąbrówce

4.

TPP 29883625

Mienie od ognia i innych żywiołów

17-06-2014

1 310,69 zł

 

PZU

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu

Awaria pieca gazowego – uderzenie pioruna

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu

Pytanie nr 30: W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych prosimy o podanie liczby administrowanych lokali oraz o  potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy zdarzeń objętych ubezpieczeniem obowiązkowym.

Odpowiedź nr 30: Zamawiający wszystkie posiadane informacje podał w załączniku nr 1d, do SIWZ zakładka nr 1 – rozszerzenie to ma głównie zastosowanie do deklarowanego budynku mieszkalnego, poz. 1.5. Zamawiający potwierdza, że ochrona nie dotyczy zdarzeń objętych ubezpieczeniem obowiązkowym.

Pytanie nr 31: W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu lokatorów prosimy o określenie stanu technicznego wynajmowanych lokali.

Odpowiedź nr 31: Por. odp. na pytanie nr 18.

Pytanie nr 32: W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź nr 32: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 33: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie  dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź nr 33: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 34: Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

Odpowiedź nr 34: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 35: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź nr 35: Zamawiający potwierdza, iż zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są wyłącznie zdarzenia nagłe, niespodziewane, niezależne od woli Zamawiającego.

Pytanie nr 36: Prosimy o zmianę zapisu w punkcie 17 załącznika 1 do SIWZ: jest „…winą umyślną lub nie miało …”; na „…winą umyślną i nie miało…”.

Odpowiedź nr 36: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie nr 37: Klauzula reprezentantów – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie sformułowania „… za szkody wyrządzone umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa przez reprezentantów…”

Odpowiedź nr 37: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie nr 38: Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu:

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

 • maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 • lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
 • gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
 • z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
 • budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 38: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ wraz z załącznikami, w tym w umowie, zastosowanie będą miały ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wymienione w ofercie. Jednakże żadne ich postanowienia nie będą miały zastosowania jeśli będą stały w sprzeczności z przedmiotem i zakresem ubezpieczenia.

Pytanie nr 39: Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – prosimy o dodanie zapisu:

Z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:

 1. powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
 2. spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
 3. spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych
 4. powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
 5. powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,

powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości.

Odpowiedź nr 39: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ wraz z załącznikami, w tym w umowie, zastosowanie będą miały ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wymienione w ofercie. Jednakże żadne ich postanowienia nie będą miały zastosowania jeśli będą stały w sprzeczności z przedmiotem i zakresem ubezpieczenia.

Pytanie nr 40: Proszę o potwierdzenie że do ubezpieczenia nie są zgłaszane drogi Publiczne.

Odpowiedź nr 40: Zamawiający informuje, że nie deklaruje do ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w systemie sum stałych dróg publicznych.

Pytanie nr 41: Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia katastrofy budowlanej budynków wyłączonych z użytkowania w związku ze stanem technicznym oraz budynków w czasie przebudowy/ remontu na które wymagane jest pozwolenie na budowę.

Odpowiedź nr 41: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych przez SIWZ wraz z załącznikami, w tym w umowie, zastosowanie będą miały ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wymienione w ofercie. Jednakże żadne ich postanowienia nie będą miały zastosowania jeśli będą stały w sprzeczności z przedmiotem i zakresem ubezpieczenia.

Pytanie nr 42: Klauzula zmian w odbudowie – proszę o wprowadzenie limitu 1 000 000 PLN w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 42: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie nr 43: W związku z oczekiwanym wyrównaniem okresu ubezpieczenia OC ppm, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wyrównania okresu ubezpieczenia w pojazdów włączonych do floty w drugim roku obowiązywania umowy, klauzula ma zastosowanie o ile w kolejnym okresie ubezpieczenia umowa będzie kontynuowana u tego samego Wykonawcy.

Odpowiedź nr 43: Zamawiający potwierdza, jednocześnie podkreśla, że okres wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące.

Pytanie nr 44: W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o zgodę na następującą modyfikację zakresu terytorialnego ubezpieczenia- „teren RP, a w przypadku podróży zagranicznych i wycieczek teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Odpowiedź nr 44: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.

Pytanie nr 45: W odniesieniu do definicji powodzi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka wód gruntowych- proponujemy 200 000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny limit akceptowalny dla Zamawiającego.

Odpowiedź nr 45: Zamawiający wprowadza limit dla ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych w wysokości 500 000 zł.

Pytanie nr 46: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku powodzi – proponujemy 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł.

Odpowiedź nr 46: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie nr 47: Czy wskazane do ubezpieczenia lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte powodzią w okresie ostatnich 20 lat? Jeśli tak, prosimy wskazać lokalizacje oraz podać wartość strat.

Odpowiedź nr 47: Wskazane do ubezpieczenia lokalizacje nie zostały dotknięte w okresie ostatnich 20 lat powodzią, która spowodowałaby wypłatę odszkodowań z tytułu ubezpieczenia.

Pytanie nr 48: W odniesieniu do ryzyka powodzi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy 500 000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny limit akceptowalny dla Zamawiającego.

Odpowiedź nr 48: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie nr 49: Prosimy o informację jakie kroki Zamawiający powziął celem ograniczenia ryzyka powodzi w Gminie po zdarzeniach z 2001 i 2010 roku.

Odpowiedź nr 49: Zamawiający po zdarzeniach z lat 2001 i 2010 podejmuje na bieżąco działania związane z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym obiektów których jest zarządcą, w tym m.in. udrażnianie rowów i przepustów przy drogach gminnych. Jednostki OSP zostały doposażone                w specjalistyczny sprzęt przeciwpowodziowy do działań doraźnych. Administratorzy potoków na terenie gminy tj. RZGW Kraków oraz Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie przeprowadzili część niezbędnych robót regulacyjnych oraz prace związane z przywracaniem drożności koryt potoków, co w ostatnich latach zmniejszyło zagrożenie podtopieniami.

 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie nr 50: W odniesieniu do obligatoryjnego zapisu włączającego elementy składowe sprzętu znajdującego się na zewnątrz prosimy o informację w ramach której grupy mienia został on włączony do ubezpieczenia oraz z jaką SU.

Odpowiedź nr 50: Zapis ten ma charakter intencyjny, odnoszący się do przyszłości gdyby zaistniała potrzeba włączenia do ubezpieczenia takiego mienia.

 

 

 

 

 

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów
pojawiły się wyjaśnienia do przetargu:
Stryszów: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY STRYSZÓW
WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Numer ogłoszenia: 152267 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016