Wyjaśnienia do zamówienia publicznego: Stryszów: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY STRYSZÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer ogłoszenia: 152267 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016 z dnia 27.07.2016r - 3

Stryszów, 27.07.2016 r.

IiR.271.4.2016

 Wykonawcy

 

 

Dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu nr IiR.271.4.2016 na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.

 

 

Wójt Gminy Stryszów działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami na w/w pytania dotyczące postępowania nr IiR.271.4.2016 na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18.07.2016 r. pod nr 142233 – 2016.

 

UBEZPIECZENIE MIENIA

Pytanie nr 1: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje OC z tyt. zarządzania jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający w pkt. 22 str. 26 SIWZ określił podstawy swojej działalności, jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Gmina winna zaspokajać zbiorowe potrzeby wspólnoty, które należą do zadań własnych gminy. Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie nr 2: Prosimy o wyłączenie Klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów z katalogu klauzul obligatoryjnych w ubezpieczeniu OC.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie dokonuje w powyższym zakresie żadnych zmian w SIWZ.

Pytanie nr 3: Prosimy o informację, jaki okres obejmuje informacja o szkodowości z tyt. OC. Jeśli jest to okres krótszy niż 3 ostatnie lata, to prosimy o uzupełnienie danych za ten okres.

Odpowiedź nr 3: Zamawiający przedstawił informacje o przebiegu ubezpieczeń za okres 3 ostatnich lat (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń).

 

 

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów
pojawiły się wyjaśnienia do przetargu:
Stryszów: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY STRYSZÓW
WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Numer ogłoszenia: 152267 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016