Wyjaśnienia do zamówienia publicznego: Stryszów: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY STRYSZÓW WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer ogłoszenia: 152267 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016 z dnia 27.07.2016r. - 2

Stryszów, 27.07.2016 r.

IiR.271.4.2016

 Wykonawcy

 

 

Dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu nr IiR.271.4.2016 na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.

 

 

Wójt Gminy Stryszów działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na w/w pytania dotyczące postępowania nr IiR.271.4.2016 na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stryszów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18.07.2016 r. pod nr 142233 – 2016.

 

Pytanie nr 1: Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji.

Odpowiedź nr 1: Nie.

Pytanie nr 2: Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych.

Odpowiedź nr 2: Nie.

Pytanie nr 3: Prosimy o informację, czy od 1997 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź, jeśli tak, prosimy o ich wymienienie.

Odpowiedź nr 3: W odniesieniu do mienia deklarowanego do ubezpieczenia nie wystąpiła we wskazanym okresie powódź, która spowodowałaby wypłatę odszkodowań z tytułu ubezpieczenia.

Pytanie nr 4: Prosimy o informację czy znajduje się wysypisko śmieci/sortownia odpadów.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający nie posiada składowiska odpadów. Odpady komunalne trafiają na składowisko w Choczni: Składowisko Odpadów Komunalnych, 34-123 Chocznia, ul. Kościuszki 304. Należy pamiętać, że gospodarka odpadami jest zadaniem gminy i jako taka objęta jest zakresem ochrony.

Pytanie nr 5: Prosimy o przesunięcie terminu przetargu na 27.07.2016 r.

Odpowiedź nr 5: Termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 29.07.2016 r.

 

 

 

 

 

Na stronie BIP Urzędu Gminy Stryszów
pojawiły się wyjaśnienia do przetargu:
Stryszów: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY STRYSZÓW
WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
Numer ogłoszenia: 152267 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016