W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży - 6 lipca 2016r.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierz- chnia nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

(BRUTTO)

Informacja
o przeznaczeniu

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości *

1

2

3

4

5

6

7

8

      1. 

Działka nr 159/168
objęta
KR1W/00044347/4

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

0,2316 ha

Nieruchomość gruntowa
w Łękawicy, kształt zbliżony do prostokąta, wystawa północna, uzbrojenie: dostęp do drogi publicznej, kanalizacja, wodociąg

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

częściowo (42%) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o symbolu”MN23” pozostała część tereny rolnicze                   o symbolu „R8”

94 836,00

sprzedaż w trybie przetargu

18 sierpnia 2016 r.

      2. 

Działka nr 159/169
objęta
KR1W/00044347/4

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

 

0,2175 ha

Nieruchomość gruntowa
w Łękawicy, kształt zbliżony do prostokąta, wystawa północna, uzbrojenie: dostęp do drogi publicznej, kanalizacja, wodociąg

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

częściowo (45%) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o symbolu”MN23” pozostała część tereny rolnicze

o symbolu „R8”

89 061,00

sprzedaż w trybie przetargu

18 sierpnia 2016 r.

      3. 

Działka nr 159/170
objęta
KR1W/00044347/4

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

 

0,2187 ha

Nieruchomość gruntowa
w Łękawicy, kształt zbliżony do prostokąta, wystawa północna, uzbrojenie: dostęp do drogi publicznej, kanalizacja, wodociąg

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

częściowo (45%) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o symbolu”MN23” pozostała część tereny rolnicze

o symbolu „R8”

89 552,00

sprzedaż w trybie przetargu

18 sierpnia 2016 r.

      4. 

Działka nr 159/171
objęta
KR1W/00044347/4

Wydział Ksiąg Wieczystych

Sądu Rejonowego
w Wadowicach

 

 

0,2038 ha

Nieruchomość gruntowa
w Łękawicy, kształt zbliżony do prostokąta, wystawa północna, uzbrojenie: dostęp do drogi publicznej, kanalizacja, wodociąg

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona:

częściowo (48%) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o symbolu”MN23” pozostała część tereny rolnicze

o symbolu „R8”

83 449,00

sprzedaż w trybie przetargu

18 sierpnia 2016 r.

 

Stryszów, dn. 6 lipca 2016 roku

* Termin ten przysługuje osobom, spełniającym warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
    nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późniejszymi zmianami)

Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem
art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
  1)   przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2)   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.