Wynik przetargu: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł. na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu gminy, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”

Stryszów, dnia 16.09.2015r.


IiR.  271.6.2015

        wg. rozdzielnika        


Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907  z późn. zm.), Wójt Gminy Stryszów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na : „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 500.000,00 zł. na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu gminy, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, wszczęte w dniu 27 sierpnia 2015 roku;
zawiadamia, o :

I.     WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu została wybrana oferta, złożona przez :

BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Oddział w Wadowicach
34-100 Wadowice; ul. Lwowska 72A

za cenę  38.705,56 zł.
słownie : trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięć złotych 56/100  

Wybrana oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest ofertą najkorzystniejszą przedstawiającą najniższą cenę kredytu.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty :


Numer oferty

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawcy

 

Cena kredytu /zł/

 

1

 

 

 

BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Oddział w Wadowicach

34-100 Wadowice; ul. Lwowska 72A

 

 

38.705,56

 

2

 

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
REGIONALNE CENTRUM KORPORACYJNE W TYCHACH

ul. Lwowska 20; 34-100 Wadowice

 

 

40.367,74

II.     WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

III.     WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

IV.     TERMINIE, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

Zawiadamiam, że umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Otrzymują :

1.      BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Oddział w Wadowicach
34-100 Wadowice; ul. Lwowska 72A
2.     POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
REGIONALNE CENTRUM KORPORACYJNE W TYCHACH
ul. Lwowska 20; 34-100 Wadowice
3.     A/a.