Zawiadomienie IiR 271.1.2015 - w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu: „Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w centrum sołectwa Leśnica wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu” - nr zamówienia nr 3898 – 2015 z dnia 8 stycznia 20

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma : Usługi Budowlane „THERMIX” Jakub Gnojek 34-145 Stronie nr 259

LINK DO BIP

 

 

Stryszów, dnia 30.01.2015r.

IiR.  271.1.2015

 

                                                                wg. rozdzielnika

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 Na podstawie art.  92 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907  z późn. zm.)

Wójt Gminy Stryszów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w centrum sołectwa Leśnica wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 8 stycznia 2015  roku, pod pozycją nr 3898 – 2015; zawiadamia, o :

 

I.         WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu została wybrana oferta, złożona przez :

 

Usługi Budowlane „THERMIX”
Jakub Gnojek
34-145 Stronie nr 259

 

za cenę  207.357,18 zł. brutto

słownie : dwieście siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 18/100

 

Wybrana oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest ofertą najkorzystniejszą i uzyskała największą liczbę punktów wg. kryteriów oceny ofert, tj. 100,00 pkt.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty :

 

Numer oferty

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto /zł/

Liczba punktów

w kryterium „cena”

Liczba punktów

w kryterium „długość okresu gwarancji jakości”

Łączna liczba punktów

1.

 

 

P.P.U.H. AXPAL
Mariola Mrowiec
34-120 Andrychów
ul. Zarzeczna 50A, Roczyny

247.272,56

75,47

10

85,47

2.

 

 

 

Zakład Instalacyjny
C.O. GAZ.WOD.-KAN.
USŁUGI BUDOWLANE
Michał Świerkosz
ul. Wolności 201; 34-220 Maków Podhalański

292.958,82

63,70

 

 

10

73,70

 

 

 

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Budowlane BUDMIX
Dawid Galus,
ul. Stefczyka 44
34-116 Spytkowice

 

252.481,33

73,91

10

83,91

5.

Usługi Budowlane „THERMIX”
Jakub Gnojek
34-145 Stronie nr 259

207.357,18

90,00

10

100,00

6.

 

Usługi Budowlane
Antoni Dębski
34-116 Spytkowice

Bachowice, ul. Górki 40A

226.053,61

82,56

0

92,56

7.

Zakład Remontowo
- Budowlany
BUDOLEX 34-603 Ujanowice 109

210.144,61

88,81

10

98,81

8.

 

 

Zakład Instalacyjno
- Budowlany
Marian Korzeniowski
Łękawica 80
34-124 Klecza Górna

209.361,25

89,14

10

99,14

 

II.       WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

 

Zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

III.      WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono następującego Wykonawcę :  

 

Oferta nr 3.  -          Krzysztof Góra ul. Główna 224, 34-123 Chocznia

 

Wykonawca został wykluczony z prowadzonego postępowania z następującej przyczyny :

 

Uzasadnienie faktyczne :

Zamawiający zgodnie z zapisem w dziale VIII pkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł. 

Wykonawca w dniu 23.01.2015r. złożył ofertę, która nie została zabezpieczona Wymaganym wadium. Do złożonej oferty załączone zostało polecenie przelewu z dnia 23.01.2015r. na kwotę 4.000,00 zł. Kwota wpłaconego wadium na koncie Zamawiającego została zaksięgowana w dniu 27.01.2015r. czyli po terminie składania ofert, który upłynął w dniu 23.01.2015r. o godz. 830.  

W związku z powyższym Wykonawca został Wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uzasadnienie prawne :

            Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.

 

Na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

IV.      TERMINIE, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

 

Zawiadamiam, że umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

 

 1. P.P.U.H. „AXPAL” Mariola Mrowiec, 34-120 Andrychów, ul. Zarzeczna 50A, Roczyny
 1. Zakład Instalacyjny C.O. GAZ.WOD.-KAN. USŁUGI BUDOWLANE Michał Świerkosz
  ul. Wolności 201; 34-220 Maków Podhalański
 2. Krzysztof Góra, ul. Główna 224, 34-123 Chocznia
 3. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Budowlane BUDMIX
  Dawid Galus, ul. Stefczyka 44, 34-116 Spytkowice
 4. Usługi Budowlane „THERMIX” Jakub Gnojek, 34-145 Stronie 259
 5. Usługi Budowlane Antoni Dębski, 34-116 Spytkowice, Bachowice, ul. Górki 40A
 6. Zakład Remontowo-Budowlany BUDOLEX 34-603 Ujanowice 109
 7. Zakład Instalacyjno-Budowlany Marian Korzeniowski, Łękawica 80, 34-124 Klecza Górna
 8. A/a.