Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 300.000,00 zł.....

Na stronie BIP Urzędu Gminy w Stryszowie ukazał się wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania o cenę:
„Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 300.000,00 zł. na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu gminy, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”

Więcej na BIP - LINK

Stryszów, dnia 15.12.2014r.

 

IiR.  271.5.2014

 

                       wg. rozdzielnika          

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907  z późn. zm.), Wójt Gminy Stryszów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na :  „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 300.000,00 zł. na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu gminy, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych”, wszczęte w dniu 4 grudnia 2014 roku; zawiadamia, o :

 

I.         WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu została wybrana oferta, złożona przez :

 

 

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
REGIONALNE CENTRUM KORPORACYJNE W TYCHACH

ul. Lwowska 20; 34-100 Wadowice

 

za cenę  19.381,10 zł.

słownie : dziewiętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 10/100  

 

Wybrana oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest ofertą najkorzystniejszą przedstawiającą najniższą cenę kredytu.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty :

 

 

Numer oferty

 

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawcy

 

Cena kredytu /zł/

 

1

 

 

 

BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Oddział w Wadowicach

34-100 Wadowice; ul. Sienkiewicza 7

 

 

19.643,89

 

2

 

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
REGIONALNE CENTRUM KORPORACYJNE W TYCHACH

ul. Lwowska 20; 34-100 Wadowice

 

 

19.381,10

 

II.       WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

 

Zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

III.      WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

IV.      TERMINIE, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

 

Zawiadamiam, że umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Otrzymują :

 

1.            BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY
Oddział w Wadowicach

34-100 Wadowice; ul. Sienkiewicza 7

2.            POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
REGIONALNE CENTRUM KORPORACYJNE W TYCHACH

ul. Lwowska 20; 34-100 Wadowice

3.         A/a.