Zamówienia publiczne - zawiadomienie o wyborze oferty - ogłoszenie 97157-2014

 

Zawiadomienie

Na stronie BIP Urzędu Gminy w Stryszowie ukazało się zawiadomienie o wyborze oferty: Modernizacja budynku klubu sportowego LKS CHEŁM Stryszów - ogłoszenie 97157–2014 - LINK

Zawiadomienie - pobierz PDF

 Stryszów, dnia 17.06.2014r.

IiR.  271.2.2014

                                                                wg. rozdzielnika

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.  92 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907  z późn. zm.) Wójt Gminy Stryszów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „Modernizację budynku klubu sportowego LKS CHEŁM Stryszów”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 6 maja 2014  roku, pod pozycją nr 97157 – 2014;
zawiadamia, o :

I.             WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu została wybrana oferta, złożona przez :

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo - Budowlane
BUDMIX Dawid Galus

Bachowice ul. Stefczyka 44; 34-116 Spytkowice

 

za cenę  489.482,60 zł. brutto

słownie : czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złotych 60/100

 

Wybrana oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest ofertą najkorzystniejszą przedstawiającą najniższą cenę i uzyskała największą liczbę punktów wg. kryterium „cena – 100%”, tj. 100,00 pkt.

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty :

 

Numer oferty

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto /zł/

Liczba punktów

w kryterium cena

Łączna liczba punktów

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowo - Budowlane
BUDMIX  Dawid Galus

Bachowice ul. Stefczyka 44
34-116 Spytkowice

 

489.482,60

 

100,00

 

100,00

 

3.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo
Remontowo Budowlane
ECCO – SYSTEM Wojciech König

34-745 SPYTKOWICE 195

 

688.888,88

 

71,05

 

71,05

 

4.

 

ZAKŁAD INSTALACYJNO – BUDOWLANY

Marian Korzeniowski

Łękawica 80; 34-124 Klecza Górna

 

505.543,55

 

96,82

 

96,82

 

5.

 

Firma Budowlana „Lachendro”

Lachendro Grzegorz

Targanice, ul. Żwirki i Wigury 20

34-120 Andrychów

 

629.266,51

 

77,79

 

77,79

 

 

II.            WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

 

Zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona następująca oferta :

 

Oferta nr 1 :  Zakład Remontowo – Budowlany „AZBUD” Andrzej Zawada

                      Cisiec, ul. Sarnia 1; 34-350 Węgierska Górka

 

Oferta została odrzucona z prowadzonego postępowania z następującej przyczyny :

 

 

Uzasadnienie faktyczne :

Złożona oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. Zamawiający zgodnie z zapisem
w Dziale VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał od Wykonawcy  składającego ofertę obliczenia ceny na podstawie przedmiaru robót i załączenia kosztorysu  sporządzonego na podstawie przedmiaru robót – obejmującego wszystkie pozycje przedmiarowe.

 

                Przedstawiony kosztorys zawierał zmienioną ilość w pozycji 63.d.3
 (przyjęto 917,78m2, winno być 971,78m2; zgodnie z pozycją 63 przedmiaru
 robót, element nr 3 – termoizolacja budynku), co spowodowało błędne obliczenie ceny złożonej oferty.

 

W związku z powyższym oferta w/w Wykonawcy została odrzucona.

 

Uzasadnienie prawne :

                Zgodnie z art. 89 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera błędy w obliczeniu ceny.

 

III.           WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

 

 

IV.           TERMINIE, PO KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W SPRAWIE

            ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

 

Zawiadamiam, że umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż pięć dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

 

 1. Zakład Remontowo – Budowlany „AZBUD” Andrzej Zawada Cisiec, ul. Sarnia 1; 34-350 Węgierska Górka
 2. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo - Budowlane BUDMIX  Dawid Galus Bachowice ul. Stefczyka 44; 34-116 Spytkowice
 3. Przedsiębiorstwo Handlowo Remontowo Budowlane ECCO – SYSTEM Wojciech König34-745 SPYTKOWICE 195
 4. ZAKŁAD INSTALACYJNO – BUDOWLANY Marian Korzeniowski Łękawica 80; 34-124 Klecza Górna
 5. Firma Budowlana „Lachendro” Lachendro Grzegorz Targanice, ul. Żwirki i Wigury 20; 34-120 Andrychów
 6. A/a.

 


 

 

 

 

 

Stryszów: Modernizacja budynku klubu sportowego LKS CHEŁM Stryszów

Numer ogłoszenia: 97157 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stryszów , 34-146 Stryszów, woj. małopolskie,
tel. 0 33 879 74 12, faks 0 33 879 74 23.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.stryszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku klubu sportowego LKS CHEŁM Stryszów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja budynku klubu sportowego LKS CHEŁM Stryszów. Zakres robót objętych inwestycją : 1. Dach - pokrycie, obróbki. 2. Stolarka okienna, stolarka drzwiowa - zewnętrzna. 3. Termoizolacja budynku. 4. Schody zewnętrzne i balkony. 5. Szatnia i natryski - roboty remontowo - budowlane. 6. Kotłownia - roboty remontowo - budowlane. 7. Kotłownia. 8. Instalacja c.o. 9. Instalacja odgromowa.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.44.30.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.33.10.00-6, 45.33.11.00-7, 45.31.23.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca przystępujący do udziału w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego musi udokumentować wykonanie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie realizację
co najmniej dwóch zadań obejmujących łącznie roboty budowlane związane z budową, przebudową dachu lub wymianą pokrycia dachowego
o powierzchni co najmniej 200m2 oraz dociepleniem styropianem elewacji budynku o powierzchni co najmniej 300m2

 

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca przystępujący do udziału w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego musi udokumentować dysponowanie : - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia w specjalności instalacyjno
   - inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych,

- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

 

 

 

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca przystępujący do udziału w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego musi udokumentować posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
o wartości co najmniej 100.000,00 zł.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
  przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
  oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,
  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
  lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
  ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
  do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,
  że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
  o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
  przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
  przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
  w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział
  w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony
  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
  przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy. 2. Kosztorys ofertowy wraz z kosztorysem sporządzonym
na podstawie przedmiaru robót - obejmującym wszystkie pozycje przedmiarowe.
3. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań
w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeśli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności z powodu : a) istotnych braków lub błędów w dokumentacji technicznej, również
tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
b) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, c) wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, robót, d) okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, e) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
f) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających
ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy, g) zmiany Podwykonawcy, o ile został przewidziany przez Wykonawcę.
Konieczność wprowadzenia zmian stwierdza się w protokole podpisanym
przez obie strony umowy, zawierającym uzasadnienie zmiany.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stryszow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
34-146 Stryszów nr 149. Koszt SIWZ w wersji papierowej 100,00 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego - Urząd Gminy w Stryszowie, 34-146 Stryszów nr 149 pok. nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja współfinansowana
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

 

Załączniki do pobrania: